Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Конкурс за АД „доцент“

Кандидати: гл. ас. д-р Жана Николаева Джунова-Великова, д.м.

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Научна специалност: „Радиобиология“
Секция: „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване“

Научно жури:
Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, д. м. (външен)
Проф. д-р Николай Василев Мънчев, д. м. н. (външен)
Проф. Радостина Тенева Георгиева, д. м. н. (вътрешен)
Доц. д-р Нина Атанасова Чобанова, д. м. (вътрешен)
Доц. д-р Митко Георгиев Аляков, д. м. (външен)
Доц. Иванка Маринова Рупова-Танкова, д. м. (вътрешен)
Доц. д-р Веселин Витанов Близнаков, д. м. (външен)

Резервни членове:
Проф. Райна Николаева Шипарова-Ботева, д. х. н. (вътрешен)
Доц. Цветана Иванова Маринова, д. м. (външен)

Дата на защитата: 23.12.2014 г. от 10.30 ч. в НЦРРЗ, зала № 225

Националният център по радиобиология и радиационна защита обявява конкурс за доцент за секция „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление 4.3 Биологически науки и научната специалност „Радиобиология“ със срок на приемане на документите – два месеца от обнародването на обявата в ДВ.

Рецензия – 1
Рецензия – 2
Становище – 1
Становище – 2
Становище – 3
Становище – 4
Становище – 5