Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Конкурс за АД „доцент“ – секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“

Национален център по радиобиология и радиационна защита ОБЯВЯВА КОНКУРС за ДОЦЕНТ за секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Медицинска радиологична физика“ със срок на приемане на документите – два месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. – Обн. в ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
– 3 бр. хартиени и 1 бр. електронно копие, съдържащи:

 • Заявление за участие в конкурса – 1 бр.
 • Медицинско свидетелство – 1 бр.
 • Свидетелство за съдимост – 1 бр.
 • Удостоверение за стаж по специалността – 1 бр.
 • Автобиография по образец (европейски формат);
 • Копия от дипломите (за магистърска степен, за образователната и научна степен „доктор“ и за научната степен „доктор на науките“, ако притежава такава);
 • Списък на научните трудове, разделен на следните части: (1) научни трудове, на основата на които е защитена дисертация (дисертации); (2) научни трудове извън дисертацията (дисертациите);
 • Списък на изобретенията (ако има такива);
 • Списък на научно-приложни разработки (ако има такива);
 • Списък на цитирания (с указани цитирания в SCI);
 • Справка за приносите;
 • Справка на защитили докторанти и дипломанти;
 • Справка за преподавателска активност;
 • Участие и/или ръководство на изследователски проекти;
 • Участие в редакционни колегии на научни издания (ако има такива);
 • Участие в научни и организационни комитети на научни форуми (ако има такива);
 • Други материали по преценка на кандидата, които имат отношение към конкурса;
 • Копия от научните трудове – 1 бр.

Справки и подаване на документи:

НЦРРЗ, 1606 София
ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, сграда 7, стая № 105
тел: +3592 8621123; факс: +3592 8621059; e-mail: sdo@ncrrp.org