Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

НЦРРЗ обявява конкурс по документи за медицински физик

This event has ended

НЦРРЗ обявява конкурс по документи за медицински физик по специалност „Медицинска радиологична физика“ – 1 (едно) място за нуждите на лаб. „Радиационна защита при медицинско облъчване“ със срок 1 месец от публикуване на обявата на сайта на НЦРРЗ.

Изисквания към кандидатите:

            – да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицинска физика;

            – да имат трудов договор с НЦРРЗ;

            – при спечелен конкурс, да сключат споразумение по чл. 237 от КТ за място финансирано от държавата;           

            – да не са осъждани;

В едномесечен срок от публикуването на обявата се подава в деловодството заявление до Директора на НЦРРЗ, към което се прилагат следните документи:

  1. Автобиография – европейски формат.
  2. Копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицинска физика, заверена с текст „Вярно с оригинала“.
  3. Копие на документ за самоличност.
  4. Удостоверение за трудов стаж (ако има такъв).
  5. Медицинско свидетелство.
  6. Свидетелство за съдимост.
  7. Писмено съгласие за обработка на лични данни (по образец).

С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване по утвърден конспект.