Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НЦРРЗ София обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Радиационна хигиена“ – един, за нуждите на лаборатория „Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“

          Национален център по радиобиология и радиационна защита, София обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Радиационна хигиена“ – един, за нуждите на лаборатория „Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“- ДВ, брой 35, от 27.04.2021 г.

Документите – едно хартиено и едно електронно копие – се подават в деловодството на Националния център по радиобиология и радиационна защита – София, ул. Св. Г. Софийски № 3, сграда 7, тел.+35928621123; факс 02/8621059: писмено заявление за участие в конкурса, автобиография, копие на диплома за ОНС „Доктор“, свидетелство за съдимост, удостоверение за медицинска пригодност за работа в среда с ИЙЛ /само за лица, които не са на основен трудов договор в НЦРРЗ/, удостоверение за стаж по специалността, списък и копия на публикации, декларация на липса на плагиатство и копие на други документи, съответстващи на изискванията на приемащото структурно звено.