Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Notices

Избор на изпълнител за извършване на хотелско настаняване, изхранване и техническо обезпечаване на обучения на територията на Република България за нуждите на Национален център по радиобиология и радиационна защита

Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на хотелско настаняване, изхранване и техническо обезпечаване на обучения на територията на Република България за нуждите на Национален център по радиобиология и радиационна защита“

            Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) с адрес: 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, двор на ВМА, сграда 7 публикува обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на хотелско настаняване, изхранване и техническо обезпечаване на обучения на територията на Република България за нуждите на Национален център по радиобиология и радиационна защита“

Критерий за възлагането на поръчката е:  Предложена единична цена без ДДС за съответната дейност, отнасяща се общо за включените в нея две обучения/ Категоризация на хотела.

Обща прогнозна стойност на поръчката – 68 561,00лв. /без ДДС/.

Срок за получаване на офертите: до 16.00 часа на 01.10.2020 г.

Офертите ще бъдат отворени в 11,00 часа на  02.10.2020 г. в сградата на НЦРРЗ.

Лице за контакт: Ангелина Тодорова,
GSM: 0878 124 346,
E-mail: a.todorova@ncrrp.org 
Факс: +359 2 8621059.

Обява
Обявление
Документация
Документация обществена поръчка настаняване
Образец 1 – опис на документи
Приложение 10

Периодични доставки на химикали, реактиви и консумативи, необходими за дейността на национален център по радиобиология и радиационна защита – по 15 броя обособени позиции

Периодични доставки на химикали, реактиви и консумативи, необходими за дейността на национален център по радиобиология и радиационна защита – по 15 броя обособени позиции 30.03.2020

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на химикали, реактиви и консумативи, необходими за дейността на Национален център по радиобиология и радиационна защита – по 15 броя обособени позиции“ .

Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) с адрес: 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, двор на ВМА, сграда 7 публикува документация за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Периодични доставки на химикали, реактиви и консумативи, необходими за дейността на Национален център по радиобиология и радиационна защита – по 15 броя обособени позиции“.

Критерий за възлагането на поръчката е  „Най-ниска цена“. Прогнозна стойност – 69 554 лв. /без ДДС/.

Срок за получаване на офертите: до 16.00 часа на 06.04.2020 г.

Лице за контакт: Ангелина Тодорова, 0878 124 346,
E-mail: a.todorova@ncrrp.org, Факс:  +359 2 8621059;

Офертите ще бъдат отворени в 11,00 ч. на 07.04.2020 г. в сградата на НЦРРЗ.

Обява
Документация обществена поръчка химикали
Документаиция консумативи 2020
Образец 1 – опис на документи
Образец 3 – предложение за изпълнение на поръчката
Образец 4 – Декларация за съгласие на договора
Образец 5 – декларация за срок на валидност на офертата
Образец 6 – Конфиденциалност
Образец 7 – Образец ценово предложение
Проект на договор
3_1 Приложение Техническа спецификация OП1
3_2 Приложение Техническа спецификация OП2
3_3 Приложение Техническа спецификация OП3
3_4 Приложение Техническа спецификация OП4
3_5 Приложение Техническа спецификация OП5
3_6 Приложение Техническа спецификация OП6
3_7 Приложение Техническа спецификация OП7
3_8 Приложение Техническа спецификация OП8
3_9 Приложение Техническа спецификация OП9
3_10 Приложение Техническа спецификация OП10   
3_11 Приложение Техническа спецификация OП11
3_12 Приложение Техническа спецификация OП12
3_13 Приложение Техническа спецификация OП13
3_14 Приложение Техническа спецификация OП14
3_15 Приложение Техническа спецификация OП15
3_16 Приложение Техническа спецификация OП16
7_1 Приложения Ценово предложение ОП1
7_2 Приложения Ценово предложение ОП2
7_3 Приложения Ценово предложение ОП3
7_4 Приложения Ценово предложение ОП4
7_5 Приложения Ценово предложение ОП5
7_6 Приложения Ценово предложение ОП6
7_7 Приложения Ценово предложение ОП7
7_8 Приложения Ценово предложение ОП8
7_9 Приложения Ценово предложение ОП9
7_10 Приложения Ценово предложение ОП10
7_11 Приложения Ценово предложение ОП11
7_12 Приложения Ценово предложение ОП12    
7_13 Приложения Ценово предложение ОП13
7_14 Приложения Ценово предложение ОП14
7_15 Приложения Ценово предложение ОП15
Протокол от комисия
Договор – Лабимекс
Договор – Ай Ви Ди
Договор – Химтекс

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на Национален център по радиобиология и радиационна защита, имащи право на безплатна храна съгласно чл. 285, ал. 1 и 2 КТ във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г.

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на Национален център по радиобиология и радиационна защита, имащи право на безплатна храна съгласно чл. 285, ал. 1 и 2 КТ във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. – Национален център по радиобиология и радиационна защита

Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на Национален център по радиобиология и радиационна защита, имащи право на безплатна храна съгласно чл. 285, ал. 1 и 2 КТ във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея  – за 2020 г.”.

Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) с адрес: 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, двор на ВМА, сграда 7 публикува обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на Национален център по радиобиология и радиационна защита, имащи право на безплатна храна съгласно чл. 285, ал. 1 и ал. 2 КТ във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея – за 2020 г.“

Критерий за възлагането на поръчката е  „оптимално съотношение качество/цена“.

Обща прогнозна стойност на поръчката – 68 640 лв. /без ДДС/.

Срок за получаване на офертите: до 16.00 часа на 06.04.2020 г.

Офертите ще бъдат отворени в 11,00 часа на  07.04.2020 г. в сградата на НЦРРЗ.

Лице за контакт: Ангелина Тодорова, 0878 124 346, E-mail: a.todorova@ncrrp.org 

Факс: +359 2 8621059.

Информация за удължение на първоначалния срок за събиране на оферти – АОП
Информация за удължение на първоначалния срок за събиране на оферти
Документация общестена поръчка ваучери
Документация ваучери 2020
Образец 1 – Опис на представените документи
Образец 3 – оферта
Образец 4 – Декларация за съответствие с изискванията на чл. 5
Образец 5 – Декларация за конфиденциалност
Образец 6 – Предложение за изпълнение на поръчката
Образец 7 – Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор
Образец 8 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1
Образец 9 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката
Проект на договор
Техническа спецификация
Протокол от комисия
Договор