Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Основни дейности

1. Контрол върху съдържанието в организма на изкуствени и някои естествени   радионуклиди на работещи с открити източници, на отделни лица от населението, живеещи в района на обекти на ядрената енергетика и на участници в локални радиационни аварии чрез директни измервания с помощта на целотелесни броячи. Оценка на вътрешното дозово натоварване чрез математично моделиране; 

2. Контрол върху съдържанието в организма на изкуствени и някои естествени радионуклиди на участници в локални радиационни аварии; 

3. Експертни оценки за необходимост от по-нататъшно медицинско третиране на пострадали лъчево натоварени лица; 

4. Техническо поддържане и контрол върху параметрите на измерителната апаратура и апробиране на нови методики; 

5. Научноизследователска дейност в областта на вътрешната дозиметрия; 

6. Поддържане методично, технически и организационно на поста за денонощен контрол на естествения гама-фон; 

7. Работа върху системата по качество в НЦРРЗ; 

8. Метрологично осигуряване на СИ и еталони в НЦРРЗ.