Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Лаб. Дозиметричен контрол, сектор „Радиационни измервания, вътрешна дозиметрия и експертизи“

ДЕЙНОСТ:

  •  Непрекъснато измерване на естествения радиационен гама-фон;
  •  Стационарна и мобилна целотелесна дозиметрия;
  •  Измерване и оценка на дозите от инкорпорираните в тялото радионуклиди.

Завеждащ лаборатория:

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ и АПАРАТУРА