Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Услуги и апаратура

Лаборатория   „Дозиметрия на външното облъчване“ е Сектор 1 от Органа за контрол към НЦРРЗ, като от 03.08.2007 г. е акредитирана за извършване на дозиметричен контрол на професионалното облъчване – Сертификат № 251 ОКА на ИА-БСА.  

УСЛУГИ:

1. Измерване на величината индивидуална еквивалентна доза Hp(10), mSv за дозовия интервала 0,05 mSv ÷ 2 Sv и енергия на лъчението 15 keV ÷ 3 MeV.; 2. Поддържане на централна картотека за наблюдаваните лица и получаваните от тях дози. Данните се съхраняват 50 години. 

АПАРАТУРА:

Професионално облъчване на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения по параметър на обхвата

Дозиметричен контрол на индивидуалните ефективни дози от външно облъчване, с периодичност на отчитане 4-кратно (на тримесечие) или 10-кратно годишно: 
    -индивидуална ефективна доза от външно фотонно лъчение чрез филмова дозиметрична система;
    -индивидуална ефективна доза от външно фотонно лъчение чрез термолуминисцентна дозиметрична система.

  • Филмова дозиметрична система – атестирана и вписана в Държавния регистър под № 3726/18.12.2001 г.
  • Филмови дозиметри тип B3M и дозиметрични филми AGFA. 
  • Денситометри тип X-Rite 301 (Белгия) 
  • Система за фотохимична обработка на филми (България).
  • Термолуминесцентна дозиметрична система – атестирана и вписана в Държавния регистър под № 3727/18.12.2001 г. 
  • Термолуминесцентни детектори тип MTS-N (Полша) 
  • Термолуминесцентен анализатор Harshaw 2000 (САЩ) 
  • Дозиметър-спектрометър PM 1403 (Беларус-САЩ)
  • Дозиметър VA-J-18 (Германия) 
  • Дозиметри PM 1203 (Беларус-САЩ)

Извадка от Тарифа за таксите – код 12 и следващи към чл.29в
Заявка за дозиметричен контрол – Сектор 1
Сведение за лицата и използваните дозиметри
Договор за извършване на контрол на професионално облъчване