Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Основни дейности

  • Оценка на индивидуалните ефективни дози от външно облъчване чрез филмови и комбинирани (филмов + термолуминесцентен) дозиметри. Контролът е непрекъснат, с периодичност на отчитане 4-кратно (на тримесечие) или 10-кратно (годишно); 
  • Атестиране на техническите средства за измерване и вписването им в Държавния регистър на одобрените за използване в страната средства за измерване;
  • Поддръжане на Централизирана система за индивидуален дозиметричен контрол;
  • Контрол (ИДК) и осъществяване на измервания с филмови (ФД) и комбинирани (ФД+ТЛД) дозиметри;
  • Научно-изследователска и внедрителска дейност;
  • Следдипломна квалификация;Участие в изпитни комисии, консултации, становища и др;
  • Експлоатация на облъчватели;
  • Контрол на лъчезащитата;
  • Дозиметрия при аварийни ситуации.