Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проекти

Проект 2018/2021 г. на тема: „Оценка влиянието на куркумин върху радиационно индуциран клетъчен отговор” по договор с ФНИ.

Проект 2018/2020 г. на тема:„Извършване на цитогенетични и имунохимични изследвания на лица от персонала на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, работещи в контролирана зона, за оценка на ефекта на ниски дози облъчване върху здравето.”по договор с АЕЦ “Козлодуй “ЕАД“.

Проект 2018/2021 г. на тема: “Induced neuroinflammation after treatment of microglial cells with IR with different quality” в рамките на програма за сътрудничество между ОИЯИ, Дубна (Русия) и НЦРРЗ, София (България).

Проект 2015/2017 г. на тема: „Dose response and repair kinetics of gamma-H2AX ionizing radiation-induced foci and complex chromosome anomalies in human lymphocytes exposed to protons and/or other heavy ionbeams and gamma-rays” в рамките на програма за сътрудничество между ОИЯИ, Дубна (Русия) и НЦРРЗ, София (България).

Проект за изграждане на „Европейска мрежа по биологична дозиметрия“ (Realizing the European Network in Biodosimetry (RENEB) .
http://www.reneb.net/

Участие в WHO BioDoseNet към СЗО за създаване на глобална мрежа, хармонизация в методологията и качествено осигуряване на биологичната дозиметрия.
https://www.who.int/ionizing_radiation/a_e/biodosenet/en/

Участие в международен проект HUMN project, чиято задача е създаване на световна мрежа от лаборатории, за оценка на генотоксичен риск чрез микронуклеус тест в лимфоцити и епителни клетки.

„Активиране на микроглиални клетки, индуцирано от радиация с различно качество като моделна система за изследване на радиационно индуцирано невровъзпаление“ – проект по двустранно сътрудничество между НЦРРЗ, България и ОИЯИ – Дубна, Русия.

„Молекулни ефекти на радиопротектори, сенсибилизатори и модификатори на радиационното въздействие и клетъчния отговор в облъчени човешки лимфоцити“.

„Молекулни механизми на радиационно индуцирани взаимодействия на ендотелни клетки с лимфоцити. Импакт на взаимодействията върху риска от развитие на сърдечносъдови заболявания в облъчени лица“.

„Определяне на полиморфизми в репариращи ензими и протеини и анализ на значението им за репаративния капацитет на ДНК“.

„Биомониторинг на рискови групи население, живеещо около обекти на ядрената енергетика, с оглед ранното откриване на индивиди с повишен риск за злокачествени заболявания и провеждане на профилактични действия“ – Национална програма за действие по околна среда и здраве (2008-2013).

„Специализирани биологични изследвания на рискови групи работници“ – Протеинов синтез, спонтанен и индуциран извънпланов ДНК синтез в левкоцити от периферна кръв за оценка на индивидуалната лъчечувствителност на работници от централата – по проект с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

„Флуоресцентен анализ на ролята на PARP-1 и ДНК лигаза III в репарацията на двойноверижни разкъсвания в ДНК“ – проект по двустранно сътрудничество между България и Германия.

„Радиационно индуцирани взаимодействия на хетеродимера Ku 70/80 с протеин Mre11“ – проект по двустранно сътрудничество между България и Германия.

„Геномни биомаркери и модификация на радиационно индуциран адаптивен отговор“ – проект между НЦРРЗ и Институт по физиология на растенията и генетика, БАН;

„Изследване и оценка на индивидуалните възможности за репарация на ДНК при работещи в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

„Молекулярно-биохимични изследвания на 60 лица от персонала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, работещ в зона на строг контрол“ – за изследване ефекта на ниски дози гама-облъчване.