Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дисертации

„Биологична оценка на дозата при радиационна авария в България. Въвеждане на γ-H2AX метод за биодозиметрия при масови радиационни инциденти“
Докторант на самостоятелна подготовка: гл. ас. Албена Стайнова
Научен ръководител: доц. Р. Христова, дм

„Модификатори на радиационния отговор, молекулни механизми“
Докторант на самостоятелна подготовка: Гергана Савова
Научен ръководител: проф. Р. Ботева, дхн

„Цитогенетични ефекти от йонизиращо лъчение при диагностични и терапевтични медицински процедури“
Докторант на самостоятелна подготовка: гл. ас. Любомира Стефанова Попова-Хаджийска
Научен ръководител: проф. В. Хаджидекова, дмн

ОНС „ДОКТОР“:
Дисертационен труд на тема:
„Радиационно индуциран възпалителен отговор“
2017 г.
Дисертант: Невена Янчова Анева
Научен ръководител: проф. д-р Райна Ботева, д. х. н.

Дисертационен труд на тема:
„Радиационен клетъчен отговор, механизми на ДНК репарация и модификатори на радиационното действие“
2010 г.
Дисертант: Катя Георгиева Станкова
Научен ръководител: ст.н.с. І ст. Радостина Георгиева, д. м. н.

Дисертационен труд на тема:
„Комбинирано действие на протеазомни инхибитори и йонизиращо гама-лъчение върху клетката“
2010 г.
Дисертант: Катя Георгиева Иванова
Научен ръководител: ст.н.с. І ст. Радостина Георгиева, д. м. н.

Дисертационен труд на тема:
„Оценка на генотоксични ефекти от йонизиращо лъчение и други фактори в соматични и полови клетки чрез флуоресцентна in situ хибридизация (FISH)“
2008 г.
Дисертант: Росица Петрова Христова
Научен ръководител: ст.н.с. ІI ст. д-р В. Хаджидекова, д. м.

ДОКТОР на НАУКИТЕ:
„Мониторинг и биодозиметрия на йонизиращите лъчения“,
2010 г.
Валерия Борисова Хаджидекова

„Молекулярни биомаркери за оценка на радиационния отговор и
възможности за неговото модифициране“
2008 г.
Радостина Тенева Георгиева