Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проекти

Разработване проект на тема „Изграждане на модели за оценка на здравния рискот радон в сгради с обществен достъп за дългосрочни социални ползи„, ръководител доц. Кремена Иванова, дм, финансиран от ФНИ, 2018 г.   

1. Национален проект към Фонд „Научни изследвания” на Министерство на образованието на тема „Изграждане на модели за оценка на здравния риск от радон в сгради с обществен достъп за дългосрочни социални ползи“

Срок на изпълнение: от декември 2018 г. до декември 2021г.

Описание на изпълнението: Служители от ЛРЕМР заедно с доц. Нина Чобанова и международен експерт Зденка Стояновска през 2019 г. са извършвали дейности по проекта в това число директни измервания на ОАР с новите апарати и са поставени пасивни детектори в 11 култивирани пещери на територията на България. През юни 2019 г. трима участници в проекта са   представили три материала на 7-та международна конференция RAD 2019 на тема „Йонизиращите лъчения, прилагани в различни области на научните изследвания в Херцег Нови, Черна гора.

В рамките на проекта през 2019 г. са поставени 143 броя пасивни детектори за ОАР и са извършени 815 директни измервания на радиационен параметър – мощност на дозата гама лъчение.

Измервания на ОАР в пещери по изпълнение на дейности по проекта

Представяне на участниците в проекта на   RAD 2019

2. Национален проект към Фонд „Научни изследвания” на Министерство на образованието, на тема „Геогенни изследвания на радоновия потенциал за оценка на радоновия риск при строителство на нови сгради“съвместно с Геологически институт (ГИ) на БАН.

Срок на изпълнение: от декември 2019 г. до декември 2022 г.

Описание на изпълнението: Служители от ЛСОРЕ заедно с доц. Кремена Иванова, като партньорска организация и специалисти от ГИ на БАН, като базова организация, са подготвили документи за участие с научноизследователски проект. Проектът е определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания” „Конкурс за финансиране на фундаментални научни  изследвания– 2019 г.”

3.      Международен проект към ЕК – CONCERT – European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research

4.      Международен проект „Повишаване на капацитета на страните-членки за оценка при облъчване от радон” RER 9153 на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)

В рамките на проекта през 2019 г. и 2020 г. служители от ЛСОРЕ са участвали в четири семинара на теми свързани с директни и пасивни измервания на ОАР , прилагане на добри практики при измерванията на ОАР, оценка на облъчване на населението от радон и провеждане на ефикасна комуникационна стратегия.

5. Проект на Международната агенция за атомна енергия: BUL 9025 „Изработване на национална стратегия за рекултивация на бившите уранодобивни обекти в България“ .

В рамките на този проект служителите от ЛРЕМР организираха национален семинар на тема „Оценка на радиологичното въздействие на бившите уранодобивни обекти“  в периода от 16.10 до 18.10.2019 г. Семинарът се проведе с участието на експерти от МААЕ Джим Хондрос от Австралия и Стефан Пепин от Белгия. Семинарът е проведен съвместно с експерти от НЦРРЗ, АЯР и „Екоинженеринг-РМ” ЕООД. Основните теми на които се разгледаха са идентифициране на проблема, характеризиране и определяне на целта и оценка на облъчването.„Сензорна мрежа за локализирана и откриване на радиоактивни източници“ (SENERA) към програма „Наука за мир и сигурност“, 2015 г.  – Проект на НАТО

  • Цел на проекта е разработване на технологии на сензорни мрежи direction devices за локализация и идентифициране на радиоактивни източници, приложим при различни условия (н-р екраниран източник или в повече от един радионуклид);
  • Първа работна среща – октомври 2015 г., Гърция, Атина; Участници от страна на НЦРРЗ – Бистра Куновска и гл. ас. инж. Кремена Иванова.

Участието на НЦРРЗ  в проекта е практическо приложение на разработените детектори, тестване на изградената мрежа за локализиране и идентифициране на източници, верифициране на резултатите при полеви измервания на бившия терен на НЦРРЗ. По време на срещата гл. ас. инж. Кремена Иванова представи презентация относно участието ни в този проект.