Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Услуги и апаратура

Еталонната дозиметрична лаборатория – SSDL участва в междулабораторно сравнение, организирано от МААЕ, за калибриране на йонизационни камери във величините „Погълната доза във вода“ DW[Gy] и „Въздушна керма“ Ka [Gy]. В сравнението участват 40 лаборатории от страни, членки на организацията SSDL,s (IAEA/WHO). Резултатите от сравнението показват, че лабораторията изпълнява изискванията за осигуряване на проследимост на измерванията в областта на йонизиращите лъчения.
Резултати…

УСЛУГИ:

 • Калибриране на средства за измерване на лаборатории, работещи в областта на терапията, диагностиката, и радиационната защита;
 • Изпитване на средства за измерване;
 • Метрологичен контрол на средства за измерване на външни клиенти.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕРКА, КАЛИБРИРАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ В ЕТАЛОННА ДОЗИМЕТРИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – SSDL

1. Възложителят подава заявка за желаната услуга, адресирана до директора на НЦРРЗ.

 • Вид на желаната услуга;
 • Вида на СИ;
 • Комплектност;
 • Фабрични номера;
 • Начин на плащане;
 • Телефонен номер на лице за контакти;
 • Данни за издаване на фактура;
 • Допълнителни изисквания.

2. Заявката се завежда в деловодството на НЦРРЗ с входящ номер като за целта се изпраща на: mil@ncrrp.org ; по факс: +359 2 8621059 или на адрес: 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ 3, сграда7

3. Завката се резолира от директора на НЦРРЗ за изпълнение от ЕТАЛОННА ДОЗИМЕТРИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – SSDL.

4. Копие от резолираната заявка, с написана на нея цена за услугата, се представя в счетоводството (касата) на НЦРРЗ.

5. Възложителят заплаща услугата и представя СИ, с описаната комплектност, в лаборатория ЕДЛ – SSDL.

6. СИ се приема с добър външен вид, функционално годно, в съответствие с описаната комплектност и осигурено ел. захранване (кабели, батерии, акумулатори), както и свързващи кабели „детектор – измерително устройство“ (при необходимост).

7. Клиентът трябва да представи също така и:

 • Инструкция за работа със съответното СИ (на български, руски или английски език)
 • Свидетелство за калибриране от производителя и сертификати от предишни калибрирания и проверки.

8. СИ се завежда в лабораторен дневник, в който се описват:

 • Пореден номер;
 • Дата на получаване;
 • Тип на СИ и коплектност;
 • Притежател;
 • Телефонен номер и лице за контакт;
 • Номер на протокола;
 • Дата на предаване;
 • Номер на фактура;
 • Подпис на получателя при предаването на уреда;
 • Графа за забележки.

9. СИ се проверява, калибрира, изпитва съгласно вътрешна методика, стандарт или друг общоприет документ.

10. За извършената дейност се изготвя протокол със следните характеристики:

 • Подписан от извършилия заявената от възложителя процедура и от завеждащия лабораторията;
 • Съставен в два екземпляра, единият, от които се предоставя на клиента, а другият се съхранява в архива на лабораторията.

11. Получените резултати за съответното СИ се въвеждат в база данни на лабораторията.

12. СИ се връща на клиента, заедно с протокола от извършената дейност, срещу подпис в дневника на лабораторията.

АПАРАТУРА:

 • Еталонна гама-облъчвателна уредба за метрологични цели „ГОУ- 10- МЙЛ“, заредена с източник кобалт-60;
 • Еталонна гама-уредба за метрологични цели „G-10-1-12E“, заредена с източник цезий-137;
 • Еталонна рентгенова уредба за метрологични цели „Xstrahl XCS 320 STD“ с параметри Umax=300 kV и Imax=20 mA;
 • Гама-облъчвателна уредба НИГУ-7, заредена с източник кобалт-60;
 • Електронни електрометри UNIDOS и йонизационни камери тип PTW, калибрирани в лабораторията на МААЕ чрез SSDL системата;
 • Водни фантоми тип PTW за калибриране в единици погълната доза във вода (за медицината) и на индивидуални дозиметри в единици Hp(10), Hp(0,7) и Hp(0,03);
 • ESR – спектрометър E-SCAN, Bruker;
 • ТЛ фотометър LTM3, Fimel;
 • Аналитична везна, KERN ALT 220-4M;
 • Техническа везна, KERN PLJ 2100-2M;
 • Лабораторна ултразвукова вана, FALC US Bath LBS2;
 • Лабораторен вортекс, IKA MS 3 Basic;
 • Охлаждаща центрофуга Sigma Centrifuge 3-18K;
 • Вакуумна сушилня Memmert Mod V0.

Извадка от Тарифа за таксите – код 19 и следващи от Приложение № 3 към чл.
Заявка за измерване на радиационните характеристики на работна среда
Заявка за калибриране
Заявка за облъчване