Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проекти

Туининг проект BG/2006/IB/SO/01 „Укрепване на административните структури за радиационна защита и безопасно използване на йонизиращата радиация в диагностиката и терапията“

Изследователски проект „Разработване на облъчени храни, предназначени за имунопотиснати пациенти и други потенциални групи“ – завършен през 2015 г. В тази връзка в МААЕ е изпратен заключителен обобщен отчет за извършената дейност през четирите години. Подготвен е и обобщаващ научно- технически доклад за резултатите от научните експерименти, който ще бъде побликуван в общ документ с другите участници в проекта.

На 29.09.2014 г. Национален център по радиобиология и радиационна защита, лаб. „Еталонна дозиметрична лаборатория“ – SSDL, проведе семинар на тема „Разработване на технология за радиационна обработка на храни, предназначени за имунопотиснати пациенти и други целеви групи“.

На семинара бяха представени резултатите от работата на лаборатория КОХ по изследователски проект No 16272 на Международната агенция за атомна енергия.

ДОКЛАДИ:

„Храни, облъчени с гама-лъчи, предназначени за имунокомпрометирани пациенти. Ефекти върху микрофлората“- доц. д-р Р. Еникова, дм

„Потенциал на български традиционни чайове да запазват антиоксидантната си активност след гама-облъчване“- доц. В. Кънчева, дх