Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Основни дейности

  • Осигуряване проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения и поддържането на вторични дозиметрични еталони като част от мрежата на SSDL’S на МААЕ и СЗО;
  • Калибриране на средства за измерване на йонизиращи лъчения, използвани в медицината, промишлеността, радиационната защита и индивидуалния дозиметричен контрол;
  • Експертни заключения при регистрацията на радиационни съоръжения за облъчване на храни и издаването на разрешения за облъчване на храни;
  • Изследване на храни с цел откриване на облъчени храни;
  • Дозиметрия на високите дози, в т.ч. калибриране на дозиметрични системи;
  • Научно-изследователска и внедрителска дейност в областта на метрологията на йонизиращите лъчения;
  • Научно-изследователска дейност в областта на радиационните технологии, в т.ч. и облъчването на храни;
  • Участие и организиране на междулабораторни сравнения в областта на измерване на йонизиращите лъчения;
  • Облъчване на проби за научни изследвания в радиобиологията и радиационните технологии.