Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Основни дейности

Съгласно Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове лабораторията извършва:

 • Измерване на дозата на пациента – разработване и прилагане на методики; създаване и поддържане на система за качество при дозиметрията на пациента;
 • Разработване на методики за контрол на качеството в рентгеновата диагностика с цел оптимизация на диагностичните изследвания;
 • Методическо осигуряване на националните проучвания на лъчевото натоварване;
 • Модели и методики за оценка на органните дози и ефективната доза при рентгенови и нуклеарно-медицински диагностични изследвания;
 • Оценка на дозата при бременност;
 • Национални проучвания – реализиране, поддържане на база данни (по Наредба 30/2005 г. на МЗ);
 • Създаване на национални диагностични референтни нива (по Наредба 30/2005 г.) – поддържане на база данни за честотата на диагностичните и терапевтичните процедури;
 • Анализ и оценка на лъчевото натоварване на българското население от медицинско облъчване;
 • Оценка на риска и обосновка на медицинското облъчване;
 • Съгласуване на скринингови програми;
 • Създаване на методически указания за общопрактикуващите лекари;
 • Методическо ръководство на РИОКОЗ;
 • Разработване и апробиране на методики за измерване и оценка на дозата на пациента при рентгенография, рентгеноскопия, мамография, компютърна томография и стоматологична рентгенология; създаване и поддържане на система за качество при дозиметрията на пациента;
 • Разработване и апробиране на методики за измерване на параметрите на медицинските радиологични уредби;
 • Методическа дейност по прилагане на Наредбата за условията и реда за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване и работа по нормативни документи;
 • Работа по нормативни документи – наредби, стандарти;
 • Курсове за правоспособност, тематични курсове, курсове за СДО, курсове за професионална квалификация;
 • Практически курсове за обучение на медицински физици.