Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Услуги и апаратура

УСЛУГИ:

Като сектор 4 от акредитирания орган за контрол ОК А при НЦРРЗ лабораторията извършва следните платени услуги:

1. Радиологични показатели на води:натурални минерални, изворни и трапезни води; отпадъчни води, зауствани във водни обекти; повърхностни и подземни води, чрез параметрите:

 •  Обща бета-активност;
 •  Обща алфа-активност;
 •  226Ra (радий-226) – чрез радиохимичен анализ;
 • 226Rn (радон-222);
 •  Естествен уран – чрез радиохимичен анализ;

 Определяне на обща индикативна доза – извън акредитация

2. Съдържание на радионуклиди в селскостопански продукти (преработени, частично преработени и непреработени), предназначени за човешка консумация и храни (мляко и млечни продукти, детски храни, други храни, с изключение на несъществени храни, несъществени храни и течни храни), чрез параметрите:

 •  Специфична активност на 90Sr (стронций-90) – чрез радиохимичен анализ;
 •  Специфична активност на 131I (йод-131) – чрез гамаспектрометричен анализ;
 •  Сумарна специфична активност на 134Cs (цезий-134) и 137Cs (цезий-137) – чрез гамаспектрометричен анализ.

3. Съдържание на радиоактивни вещества в козметични продукти чрез параметър:

 •  Специфична активност на гамаизлъчващи радионуклиди

4. Специфична активност в почвeни слоеве, строителни материали и отпадъци чрез параметър:

 •  Специфична активност на 226Ra (радий -226) – чрез гамаспектрометричен анализ.

5. Съдържание на радионуклиди в материали и стоки, съдържащи радиоактивни вещества, чрез параметри:

 •  Специфична активност на естествени радионуклиди в стоки, с изключение на строителни материали – чрез гамаспектрометричен анализ
 •  Индекс на специфична активност на строителни материали – чрез гамаспектрометричен анализ
 •  Специфична активност на изкуствени радионуклиди – чрез гамаспектрометричен анализ

След провеждане на анализите се издава протокол с резултати и сертификат за съответствие със съответния нормативен документ.

6. Издаване на сертификат за съответствие въз основа на протокол от изпитване на акредитирани лаборатории за изпитване.

Извадка от Тарифа за таксите – код 15 и следващи от Приложение № 3 към чл. 29в

Заявка за контрол – Сектор 4