Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Публикации

Списък на научните трудове
на лаб. „Мониторинг на облъчване на населението“, НЦРРЗ

Научни публикации

 1. Тоцева Р., Христова М., Съдържание на уран в атмосферен въздух в пограничните райони на западна България по време на събитията в Косово, Електронен сборник“ Ecology 2000”, ISSN 0861 9861 стр.142-148, (2000)
 2. Караиванова Р., Тоцева Р., Бадулин В., Няголова Н., Боцова Л., Хаджидекова Е. Радиологична оценка на водите на язовир Бебреш, Електронен сборник “ Ecology 2001”ISSN 0861 9861, стр. 303-310, (2001)
 3. Тоцева Р., Караиванова Р., Бадулин В., Радиоекологичен статус на околната среда около бивш завод за обработка на уранова руда и йонообменни смоли, Електронен сборник “ Ecology 2001”ISSN 0861 9861, стр. 296-303, (2001)
 4. Totzeva R., Chopov N., Karaivanova R., Radioecological assessment of the environmental pollution level by naturally occurring radionuclides in the region of ex uranium mine and plant, International Symposium on Nuclear Techniques in Integrated Plant Nutrient, Water and Soil management, IAEA CD-ROM, ISSN 1562 4153, IAEA-SM-363/30 рр 268-271, (2002)
 5. Тоцева Р., Няголова Н., Караиванова Р., Бадулин В., Боцова Л., Хаджидекова Е., Котова Р., Павлова П. Съдържание на стронций-90 в почви, растителност и дънни утайки от 30 км зона около АЕЦ “Козлодуй” през 2001 г., Електронен сборник “ Ecology 2002”ISSN 0861 9861, (стр.71-75),.(2002)
 6. MM Abouzied, AD Horvath, PM Podlesny, NP Regina, VD Metodiev, RM Kamenova-Tozeva, ND Niagolova, AD Stein, EA Petropoulos, VS Ganev, Ochratoxin A concentrations in food and feed from a region with Balkan Endemic Nephropathy, Food Addit Contam., Aug;19(8): рр 755-64, (2002)
 7. Тоцева Р. Фактори, влияещи върху неопределеността при радиохимичното определяне на уран естествен, Електронен сборник“Екология 2003“ ISSN 0861 9861, Vol.II, Book 1, стр. 115-119,. (2003)
 8. Иванова Кр., Периклиева М., Тоцева Р., Рекултивационни мероприятия в района на рудник “Бялата вода” и тяхното влияние върху околната среда, Електронен сборник“ Ecology 2003” ISSN 0861 9861, Vol.II, Book 2 (стр.133-137), 2003
 9. Тоцева Р., Бадулин В., Котова Р., Радиологичен мониторинг на дънни утайки от района на АЕЦ “Козлодуй”, Електронен сборник “Ecology 2004”, part. 1, ISBN 954-9368-04-1, стр.229-233, (2004)
 10. Василева Ж., Тоцева Р., Кръстев В., Хаджидекова В., Ингилизова К., Иванов Б., Величков Л., Сборник лекции за придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения, ISBN 954-9367-04-5, София, (2004)
 11. Каменова-Тоцева Р., Бадулин В., Проблеми при хармонизиране на наредбите за качеството на водите по радиологични показатели с европейското законодателство, Електронен сборник „Ecology 2006“, part 1, ISSN 954 9368-16-5, стр. 314-326, (2006)
 12. Иванова Кр., Караиванов И., Тоцева Р., Котова Р., Бадулин В., Оценка на радиоекологичното въздействие върху околната среда на бивш обект от уранодобивната промишленост в България (Сливен), Електронен сборник „Ecology 2006“, part 1,ISSN 954 9368-16-5, стр. 273-279, (2006)
 13. Росица. М. Каменова-Тоцева, Виктор. М. Бадулин, Росица. Б. Караиванова, Разработване на програма за радиационен мониторинг в наблюдаваната зона около ядрено съоръжение. Принципи, Електронен сборник“ Ecology 2007”, Vol. 1, ISBN 978-954-9368-25-3, стр. 270-279, (2007)
 14. Радостина М. Котова, Виктор М. Бадулин, Росица Б. Караиванова, Росица М. Тоцева, Недялка Д. Няголова, Павлина П. Павлова, Невена Л. Милушева, Мониторинг на нивата на радиоактивност в обекти от околната среда в района на АЕЦ „Козлодуй“ за периода 2001-2005 г., Електронен сборник “Ecology 2007”, Vol. 2, ISBN 978-954-9368-25-3, стр. 190-205, (2007)
 15. Василева Ж., Тоцева Р., Кръстев В., Хаджидекова В., Ингилизова К., Иванов Б., Величков Л., Сборник лекции за придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения, ISBN 978-954-392-020-4, стр. 20-29, София, (2008)
 16. Росица М. Каменова-Тоцева, Росица Б. Караиванова, Иван Караиванов, Виктор М. Бадулин, Радостина М. Котова, Мартина Груфалова, Съдържание на радионуклиди в питейни води от наблюдаваната зона около ПХРАО-Нови хан, Електронен сборник „Eology&Safety”, International Scientific Publications, Vol. 2, Part 2, ISSN 1313-2563, стр. 310-322, (2008)
 17. Yanakieva T., T. Turnovska, P. Nedeva, R. Totzeva, R. Karaivanova,  St. Mladenova, Content of heavy metals, uranium, radium and radon in drinking water sources in proximity to old mines, Scripta Scientifica Medica, vol. (41), pp 75-80, (2009)
 18. Р. Каменова-Тоцева, Р. Котова, Radon and radium-226 content in some Bulgarian drinking waters, Balwois 2010-616, , http://www.docstoc.com/docs/112423775/BALWOIS-2010-Full-Paper-ordered-by-tittle, pp 1-7, (2010)
 19. Радостина Котова, Росица Каменова-Тоцева, Виктор Бадулин, Гергана Иванова, Живко Тенев, Концентрация на 90-стронций в почви и седимент от района на АЕЦ Козлодуй за периода 2011-2012 г., Radiation Protection Journal, Issue 1, ISSN: 1314-9199, p. 41-45, (2013)
 20. Р. Котова, В. Бадулин, Р. Каменова-Тоцева, Ж. Тенев, Г. Иванова, Изследване на техногенни радионуклиди в обекти от околната среда в района на АЕЦ „Козлодуй“ –40– години мониторинг, „Радиоекологичен мониторинг на работната и жизнената среда”, ISBN: 978-619-90135-3-3, стр. 7-23, НЦРРЗ, София, (2013)
 21. Ж. Тенев, Р. Каменова-Тоцева, Р. Котова, В. Бадулин, Г. Иванова, Мониторинг на района на ПХРАО – Нови хан, „Радиоекологичен мониторинг на работната и жизнената среда“, ISBN: 978-619-90135-3-3, стр. 46-59, НЦРРЗ, София, (2013)
 22. В. Бадулин, Р. Каменова-Тоцева, Ж. Тенев, Р. Котова, Радиологичен мониторинг на храни 2008-2012 , „Радиоекологичен мониторинг на работната и жизнената среда“, ISBN: 978-619-90135-3-3, стр. 59-64, НЦРРЗ, София, (2013)
 23. Р. Тоцева, В. Бадулин, Р. Котова, Ж. Тенев и Кр. Иванова Монография „Радиоекологичен мониторинг на работната и жизнената среда”, ISBN: 978-619-90135-3-3 с авторски колектив,  НЦРРЗ, София, (2013)
 24. R. Kamenova-Totzeva R. Kotova, J. Tenev, G. Ivanova, V. Badulin Natural radioactivity levels in mineral waters from Bulgaria, “Radiation Protection Journal”, ISSN: 1314-9199, p. 35-41, (2013)
 25. Р. Каменова-Тоцева, Р. Котова, В. Бадулин, Ж. Тенев, Радиоекологичен мониторинг на български питейни води, Радиоекологичен мониторинг на работната и жизнената среда, ISBN: 978-619-90135-3-3, стр. 33-46, НЦРРЗ, София, (2013)
 26. Р. Каменова-Тоцева, Р. Котова, Ж. Тенев, Г. Иванова, Естествени радионуклиди в минерални води от България. Индикативна доза, постер на 15-ти национален конгрес на БАР 26-29.09.2013, публикувано резюме в сп. „Рентгенология и радиология“, Suppl. 2013, ISSN 0486-400X, p. 103, (2013)
 27. R. M. Kamenova-Totzeva; R. M. Kotova; J. G. Tenev; A. V. Totzev; V. M. Badulin, Natural radioactivity content in Bulgarian drinking waters and consequent dose estimation, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 164, pp 402-407, (2015)
 28. R. M. Kamenova-Totzeva, A. V. Totzev, R. M. Kotova, V. M. Badulin, Radionuclides content in pasteurized cow milk. Dose estimation, Radiation Protection Dosimetry, Volume 174, Issue 4, , Pages 464–470, https://doi.org/10.1093/rpd/ncw258, (2017)
 29. R. Kotova, R. Kamenova-Totzeva, V. Badulin, Content of 90Sr and 137Cs in sediments and soils in the vicinity of the NPP Kozloduy during the period 2008-2010, Science and Technology Journal BgNS Transactions, ISSN 1310-8720, Volume 22, Number 1, pp 50-54, (2017)
 30. R. M. Kamenova-Totzeva, A. V. Totzev, R. M. Kotova, V. M. Badulin, Radionuclides content in pasteurized cow milk. Dose estimation, Radiation Protection Dosimetry, Vol.174, Issue 4, pp 464-470, DOI: https://doi.org/10.1093/rpd/ncw258, (2017)
 31. R. M. Kamenova-Totzeva, A. V. Totzev, R. M. Kotova, G. R. Ivanova-Teneva, Quantitative and qualitative study of radon content in Bulgarian mineral waters, Radiation Protection Dosimetry, Sep 1;181(1): pp 48-51. doi: 10.1093/rpd/ncy089 (2018)
 32. Kamenova-Totzeva, Rositza Mihailova, Totzev, Alexandar Vladislavov, Kotova, Radostina Mihova, Radium content in Bulgarian mineral waters, Nuclear Technology&Radiation Protection Journal, ISSN 1452-8185, ISSN 1452-8185, Vol. XXXIII No. 1, pp 133-138, (2018)
 33. R. M. Kamenova-Totzeva, A. V. Totzev, R. M. Kotova, G. R. Ivanova-Teneva, Quantitative and qualitative study of radon content in Bulgarian mineral waters, Radiation Protection Dosimetry, Sep 1;181(1): pp 48-51. doi: 10.1093/rpd/ncy089 (2018)

Участие в научни форуми

 1. Тоцева Р., Ангелова А. П., Високочувствителни методи за определяне на естествен уран в почви от околната среда, Национален семинар с международно участие “Environmental radioactivity”, 11-13.10. 1994 г., (1994)
 2. Караиванова Р. В., Тоцева Р.М., Ангелова А. П., Файтонджиева К. М. Боцова Л., Радиохимични методи за определяне на естествени и изкуствени радионуклиди в обекти на околната среда, Национален семинар с международно участие “Environmental radioactivity”, 11-13.10. 1994 г., (1994)
 3. Ангелова А. П., Тоцева Р., Караиванова Р., Дандулова З., Боцова Л., Международната интеркалибрация като метод за контрол на качеството на радиохимичните анализи, Национален семинар с международно участие “Environmental radioactivity”, 11-13.10. 1994 г., (1994)
 4. Караиванова Р., Тоцева Р., Бадулин В., Златанова Р., Боцова Л., Файтонджиева К., Содержание 137и 90Sr в обектах окружающей среди в районе АЕС „Козлодуй“, Научно-техническа конференция с международно участие по случай 20-годишнината на АЕЦ „Козлодуй“, 25-26.10.1994 г., INIS № BG9700061, стр. 433-440, (1994)
 5. Badulin V., Zlatanova R., Botsova L., Mireva Z., Karaivanova R., Totseva R., Phaytondjieva K., Environmental radioactivity of the Danube basin in the region of NPP Kozloduy (July 1994), Научно-техническа конференция с международно участие по случай 20-годишнината на АЕЦ „Козлодуй“, 25-26.10.1994 г., INIS № BG9700044, стр. 331-337, (1994)
 6. Василев Г., Христова М., Йончев Л., Златанова Р., Боцова Л., Караиванова Р., Тоцева Р., Дандулова З., Славов С., Маринов В., Кираджиев Г., Милославов В., Стоилова С. Някои данни от измерванията на Националния център по радиобиология и радиационна защита. В сб. “Какво остана след Чернобил”, 24-33, Българско ядрено дружество, София ,(1996)
 7. Тоцева Р., Караиванова Р., Боцова Л., Радиационно-хигиенна характеристика на естествени радионуклиди в питейни води в Софийска област, Национален симпозиум “Качество и пречистване на питейните води в България”, Несебър, 2-3.10.1996 г., (1996)
 8. Караиванова Р., Тоцева Р., Боцова Л., Златанова Р., Радиоекологичен мониторинг на обекти от околната среда в района на АЕЦ Козлодуй, VІ международен симпозиум “Екология ‘97”, Бургас, 1-4.06.1997 г., (1997)
 9. Тоцева Р., Караиванова Р., Милтиядов Н., Съдържание на техногенни радионуклиди във водорасли и риби в Бургаското Черноморско крайбрежие, VІ Международен симпозиум “Екология ‘97”, Бургас,1-4.06.1997 г. (1997)
 10. Караиванова Р., Тоцева Р., Златанова Р., Съдържание на Sr-90 във води и дънни утайки от района на АЕЦ Козлодуй за първото полугодие на 1997 г., ІІ Международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие”, Враца ,1-4.10.1997 г., (1997)
 11. Тоцева Р., Караиванова Р., Бадулин В., Съдържание на цезий-137 в обекти от околната среда от района на АЕЦ Козлодуй за първото полугодие на 1997 г., ІІ Международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие”, Враца ,1-4.10.1997 г., (1997)
 12. Караиванова Р., Тоцева Р., Радиоекологичен статус на водната екосистема на р. Дунав във връзка с функционирането на АЕЦ Козлодуй, VІІ Международен симпозиум “Екология ‘98”, Бургас, 4-6.06.1998 г., (1998)
 13. Тоцева Р., Караиванова Р., Радиоекологични изследвания за определяне на съдържанието на естествени радионуклиди в български питейни води, VІІ Международен симпозиум “Екология ‘98”, Бургас, 4-6.06.1998 г., (1998)
 14. Тоцева Р., Караиванова Р., Българските минерални води – обект на радиоекологичен контрол, ІX конгрес на Българската асоциация по радиология, София, 25-27.09.1998 г., Рентгенология и радиология, бр. 98, стр. 61-62, (1998)
 15. Бадулин В., Златанова Р., Боцова Л., Караиванова Р., Тоцева Р., Дончева Б., Хаджидекова Е., Радиоактивност на обекти от околната среда в района на АЕЦ Козлодуй през 1997 г., ІX конгрес на Българската асоциация по радиология, София, 25-27.09.1998 г., Рентгенология и радиология, бр. 98, стр. 66-67, (1998)
 16. Тоцева Р., Караиванова Р., Екология на въздуха-радиологични изследвания на атмосферни отлагания, Осми Международен симпозиум “Екология ‘99”, Бургас, 3-5.06.1999 г., (1999)
 17. Караиванова Р., Тоцева Р., Бадулин В., Златанова Р., Боцова Л., Хаджидекова Е. Радиоактивност на обекти от сухоземната екосистема в района на АЕЦ Козлодуй, Осми Международен симпозиум “Екология ‘99”, Бургас, 3-5.06.1999 г., (1999)
 18. Караиванова Р., Тоцева Р., Бадулин В., Златанова Р., Боцова Л., Хаджидекова Е., Милушева Н., Съдържание на техногенни радионуклиди в обекти от сухоземната система в района на АЕЦ Козлодуй, 21 колоквиум “Физиката в опазване на човека и околната му среда”, Гюлечица, 25-27.06. 1999 г., (1999)
 19. Тоцева Р., Караиванова Р., Бадулин В., Златанова Р., Боцова Л., Хаджидекова Е., Определяне на съдържанието на биологично-значими техногенни радионуклиди в атмосферни отлагания в района на АЕЦ Козлодуй, 21 колоквиум “Физиката в опазване на човека и околната му среда”, Гюлечица, 25-27.06. 1999 г., (1999)
 20. Тоцева Р., Христова М., Съдържание на уран в атмосферен въздух по време на събитията в Косово, Национален семинар Изпитвателни лаборатории на радиоактивност, 14-15.06.2001, София, INIS № BG0100128, (2001)
 21. Караиванова Р., Тоцева Р., Бадулин В., Радиационен мониторинг на околната среда в района на НЦРРЗ-София, Девети Международен Симпозиум “Екология 2000”, 8-10.06.2000, Бургас, (2000)
 22. Тоцева Р., Боцова Л., Съдържание на уран в атмосферен въздух през периода на военните действия в Косово, VІІ Национален конгрес по Хигиена, 2-4.11. 2000 г., София, стр. 24, (2000)
 23. Караиванова Р., Тоцева Р., Бадулин В., Няголова Н., Боцова Л., Хаджидекова Е., Златанова Р., Радиационен статус на водите на язовир Бебреш, VІІ Национален конгрес по Хигиена, 2-4.11. 2000 г., София, стр. 26, (2000)
 24. Бадулин В, Христова М., Боцова Л., Златанова Р., Тоцева Р., Караиванова Р., Милушева Н., Переклиева М., Хаджидекова Е., АЕЦ-Козлодуй като източник на облъчване на населението(1997-1999), Годишна конференция на Българското Ядрено Дружество “Изваждане от експлоатация на ядрени реактори”25-27.10.2000 г., София, (2000)
 25. Тоцева Р., Боцова Л., Радиохимично определяне на уран в атмосферен въздух през периода на военните действия в Косово, Х конгрес на Българската Асоциация по Радиология, 5-8.10. 2000 г., Пловдив, Хисар, (2000)
 26. М. Христова, В. Бадулин, Л. Боцова, Р. Златанова, Р. Каменова-Тоцева, Р. Караиванова, Н. Милушева, АЕЦ Козлодуй като източник на облъчване на населението (1997-1999), Х конгрес на Българската Асоциация по Радиология, 5-8.10.2000 г., Пловдив, Хисар, (2000)
 27. Totzeva R.M., Chopov N.I., Karaivanova R.B., Radioecological assessment of the environmental pollution level by naturally occurring radionuclides in the region of ex-uranium mine and plant in the Republic of Bulgaria, International Symposium on Nuclear Techniques in Integrated Plant Nutrient, Water and Soil Management, 16-20.10.2000, Vienna, Austria, IAEA-SM-363/30, INIS No XA0056090, (2000)
 28. Бадулин В., Боцова Л., Караиванова Р., Тоцева Р., Няголова Н., Милушева Н., Котова Р., Павлова П. Дозово натоварване на населението в района на АЕЦ “Козлодуй” при нормална експлоатация на централата: 30-годишен мониторинг, Сборник научни доклади “Човекът и йонизиращите лъчения. Юбилейна научна сесия 1963-2003”, 13-14.11.2003 г., ВМА, стр. 8-10, (2003)
 29. Иванова Кр., Периклиева М., Каменова-Тоцева Р., Радиоекологичен мониторинг в района на бивш обект на уранодобивната промишленост–участък „Изгрев“, с. Барутин, Сборник научни доклади “Човекът и йонизиращите лъчения. Юбилейна научна сесия 1963-2003”, 13-14.11.2003 г., ВМА, стр. 122-125, (2003)
 30. Тоцева Р., Котова Р., Съдържание на стронций-90 в дънни утайки от района на АЕЦ “Козлодуй” за периода 2002-2003 година, Юбилейна научна сесия “Човекът и йонизиращите лъчения”, 13-14.11.2003 г., ВМА, стр.144-147, (2003)
 31. Караиванова Р., Бадулин В., Котова Р., Павлова П. Боцова Л., Няголова Н., Тоцева Р., Оценка на ефективната доза при вътрешно облъчване на населението от радионуклиди, постъпили с хранителни продукти от град София, Единадесети конгрес на БАР, Варна, 2-5.10.2003 г., Рентгенология Радиология, том XLII, стр.58, ISSN 0486-400 X., стр. 58, (2003)
 32. Каменова-Тоцева Р., Котова Р., Тодорова Зл., Естествени радионуклиди в питейни води от селищата към столична община. Индикативна доза, Единадесети конгрес на БАР, Варна, 2-5.10.2003 г., Приложение на сп. Рентгенология и радиобиология том XLII, ISSN 0486-400 X, стр.58, (2003)
 33. Бадулин В., Павлова П, Котова Р., Караиванова Р., Тоцева Р., Съдържание на радионуклиди в храни от търговската мрежа на град София, VІІ Национален конгрес по хранене с международно участие, май 2003, Варна, Сборник “Науката за хранене в опазване на човешкото здраве”, Бълг. научно дружество по хранене и диетика, ИК Бленда, София, стр.66-68, (2004)
 34. Тоцева Р., Котова Р. Радиологична оценка на питейни води от Югозападна България, Международен симпозиум “Екология 2005”, юни 2005, к.к. Сл.бряг – публикуван в електронен сборник “Technomat&Infotel”, Vol. ІV, ISSN 954 9368114, стр. 306-322, (2005)
 35. Каменова- Тоцева Р., В. Бадулин, Съдържание на уран в проби въздух, почва и храни от района на гр. Стара Загора. XII Конгрес на българската асоциация по радиобиология и IV балкански конгрес по радиология, 19-22 октомври 2006 г., кк Слънчев бряг, България, Рентгенология и Радиобиология, Том XLV, ISSN 0486-400X, стр. 112, (2006)
 36. R. M. Kamenova-Totzeva, R. B. Karaivanova, V. M. Badulin, Design of probe sampling in the monitored area around the Repository Site of Novi Han, Bulgaria, International Conference on Environmental Radioactivity – from Measurements and Assessments to Regulation, 23-27.04. 2007, Vienna, Austria, IAEA-CN-145/235P, Extended synopsis, pp 183-184, (2007)
 37. Rositza M. Kamenova-Totzeva, Radostina M. Kotova, Measurements of the natural radioactivity in drinking waters from Bulgaria and consequent dose estimates, IRPA Regional Congress for Central and Eastern Europe, 24-28.09. 2007 г., Брашов, Румъния, стр. 229-230 (резюме), пълен текст на CD, (2007)
 38. Г.Иванова, Р. Тоцева, Р. Котова, В. Бадулин, Влияние на атмосферния пренос от АЕЦ „Козлодуй” върху сухоземната екосистема,: Участие в 19 семинар „Физика и опазване на човека и околната среда” Чернобил и Фукушима – Гьолечица 17 – 19 юни 2011 г., (2011)
 39. Ж. Тенев, Р. Тоцева, В. Бадулин, Р. Котова, Оценка на течните изхвърляния на АЕЦ Козлодуй чрез анализ на флуктуациите в съдържанието на техногенни радионуклиди във водната екосистема, Участие в 19 семинар „Физика и опазване на човека и околната среда” Чернобил и Фукушима – Гьолечица 17 – 19 юни 2011 г., (2011)
 40. Росица Тоцева, В. Бадулин, Р. Георгиева, Р. Котова, Ж. Тенев, Г. Иванова, Ж. Джунова, Дейности на НЦРРЗ по организацията на радиационната защита на населението вследствие аварията във АЕЦ Фукушима, Япония, Участие в 19 семинар „Физика и опазване на човека и околната среда” Чернобил и Фукушима – Гьолечица 17 – 19 юни 2011 г., (2011)
 41. Rositza Kamenova-Totzeva, Victor Badulin, Bulgarian experience with Fucushima event in March 2011, Comprehensive Nuclear-test-ban treaty: Science and Technology 2011, 8 10.06. 2011, Vienna, Austria, https://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/SandT_2011/posters/JS-P6%20(poster)%20R_Kamenova-Totzeva%20Bulgarian%20experience%20with%20Fukushima%20event%20in%20March%202011.pdf, JS-P6, p 137, (2011)
 42. Р. Каменова-Тоцева, В. Бадулин, Ж. Тенев, Р. Котова, Г. Иванова, Радиоекологичен статус на българското черноморско крайбрежие, 15-ти национален конгрес на БАР 26-29.09.2013, Рентгенология и радиология, Suppl.2013, ISSN 0486-400X, p. 73-74, (2013)
 43. Ж. Тенев, Р. Каменова-Тоцева, Р. Котова, В. Бадулин, Г. Иванова, Влияние на АЕЦ Козлодуй върху концентрациите на стронций-90 и цезий-137 в повърхностни води, 15-ти национален конгрес на БАР 26-29.09.2013, Рентгенология и радиология, Suppl.2013, ISSN 0486-400X, p. 74, (2013)
 44. К. Иванова, В. Бадулин, Б. Куновска, М. Йовчева, Ж. Тенев, Р. Котова, Р. Тоцева, Оценка на въздействието на радиоактивното замърсяване на околната среда върху населението в ситуации на съществуващо облъчване, 15-ти национален конгрес на БАР 26-29.09.2013, Рентгенология и радиология, Suppl.2013, ISSN 0486-400X, p. 105, (2013)
 45. Р. Каменова-Тоцева, Р. Котова, Ж. Тенев, Г. Иванова, Естествени радионуклиди в минерални води от България. Индикативна доза, 15-ти национален конгрес на БАР 26-29.09.2013, „Рентгенология и радиология“, Suppl.2013, ISSN 0486-400X, p. 103-104, 2013
 46. R. Kamenova-Totzeva, A. Totzev, R. Kotova, G. Ivanova-Teneva, Natural radionuclides content in drinking water, problems in the application of recent changes in legislation, International Conference Nuclear Power for the People, 19-25 September 2016, Plovdiv, Bulgaria, p. 10, (2016)
 47. G. Ivanova-Teneva, R. Kamenova-Totzeva, R. Kotova, A. Totzev, Evaluation of radiation status of the living environment in the village Novi han, International Conference Nuclear Power for the People, 19-25 September 2016, Plovdiv, Bulgaria, p. 25, (2016)
 48. R. Kotova, R. Kamenova-Totzeva, Gergana Ivanova-Teneva, Content of 90Sr and 137Cs in sediments and soils in the vicinity of the NPP Kozloduy during the period 2008-2010, International Conference Nuclear Power for the People, 19-25 September 2016, Plovdiv, Bulgaria, (2016)
 49. Kamenova-Totzeva R., Uranium content in drinking water – radiochemistry, normalization, risk assessment, BgNs International conference Nuclear Power for the people, 11-14.09.2017, Varna, Bulgaria, (2017)
 50. Kamenova-Totzeva R.M., Stoyanov O.S., Investigation on radionuclide content in superphosphate fertilizers, dose assessment and radiation protection measures, 2nd International Workshop on the European Atlas of Natural Radiation, Verbania, Italy, Book of Abstracts, p.23, ISBN 978-92-79-74130-2, ISSN 1831-9424, doi: 10.2760/7074, (2017)
 51. R. M. Kamenova-Totzeva, A. V. Totzev, R. M. Kotova, G. R. Ivanova-Teneva, Quantitative and qualitative study of radon content in Bulgarian mineral waters, III East European radon symposium TEERAS 2017, 15-19.05.2017, pp 62-63, (2017)