Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Основни дейности

  • Изготвя оценка на облъчването и на радиационния риск на населението като цяло и на представителни лица на основание собствени данни от проучвания, както и на докладвани резултати от РЗИ, АЕЦ „Козлодуй“, ДП РАО, МОСВ, БАБХ и др.
  • Провежда мониторинг и експертни оценки на съдържанието на радиоактивни вещества в обекти на жизнената среда, предимно съдържанието на техногенни радионуклиди и техногенно повишено съдържание на естествени радионуклиди. (в проби от землищата на населените места около национални обекти с източници на йонизиращи лъчения::АЕЦ „Козлодуй”, ПХРАО „Нови хан” към ДП „РАО”, ИЯЕА към БАН и НЦРРЗ и мониторинг в областите София-град, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград);
  • Изготвя радиационни експертизи относно радиационната защита на населението
  • Мониторинг на безопасността и качеството на стоките при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди;
  • Провежда радиационен контрол и експертизи на безопасността и качеството на водите;
  • Осъществява мониторинг на жизнената среда по време и след радиационни аварии;
  • Участва в изготвянето на стратегии и програми в областта на радиационната защита
  • Докладва резултатите от мониторинга на жизнената среда пред ЕК;
  • Лабораторията е част от Органа за контрол на НЦРРЦ, акредитиран от ИА БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 и провежда платени анализи по заявка/молба на физически и юридически лица.