Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Нормативна база

1. Закон за здравето (обн. ДВ. бр. 70 от 10.08.2004 г., изм. ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г., в сила от 16.10.2015 г., доп. бр. 98 от 09.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) 

2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд  (обн. ДВ. бр. 124 от 23.12.97 г., изм.и доп. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) 

3. Закон за защита при бедствия (обн. ДВ. бр. 102 от 19.12.2006 г., доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 14.10.2016 г., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 6.12.2016 г.) 

4. Наредба№ 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (издадена от МЗ; обн. ДВ. бр. 78 от 30.09.2005 г.) 

5. Наредба № 28 от 09.09.2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения (издадена от МЗ; обн. ДВ. бр. 76 от 20.09.2005 г., изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 15.03.2013 г.) 

6. Наредба за основните норми за радиационна защита (приета с ПМС № 229 от 25.09.2012 г.; отм. ДВ. бр. 76 от 05.10.2012 г.) 

7. Наредба  за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (приета с ПМС № 168 от 11.07.2008 г.; обн. ДВ. бр.65 от 22.07.2008 г.,изм. ДВ. бр. 18 от 10.03.2015 г.)   

8. Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (приета с ПМС № 313 от 22.11.2011 г.; обн. ДВ. бр.94 от 29.11.2011 г., в сила от 29.11.2011 г., изм., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) 

9. Наредба№ 28 за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария (обн. ДВ, бр. 84 от 17.10.2006 г.) 

10. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (обн. ДВ, бр. 48 от 14.05.2002 г., изм. ДВ, бр. 50 от 17.06.2014 г.) 

11. Наредба за условията и реда за уведомяване на Агенцията за  ядрено регулиране за събития в  ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения (приета с ПМС № 188 от 30.07.2004 г.; обн. ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 г., изм. ДВ, бр. 7 от 21.01.2011 г.) 

12. Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на МС от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23.10. 2012 г.)