Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Основни дейности

  • Измерване на индивидуални еквивалентни дози Hp (10) от външно облъчване с филмова и термолуминисцентна дозиметрични системи;
  • Оценка на индивидуалната еквивалентна доза на работещите с йонизиращи лъчения (професионално облъчвани лица) чрез четирикратен или десетократен годишен контрол;
  • Поддържане на Централизирана система за индивидуален дозиметричен контрол;
  • Индивидуална дозиметрия от външно облъчване при аварийни ситуации;
  • Стационарна и мобилна целотелесна дозиметрия;
  • Измерване и оценка на дозите от инкорпорираните в тялото радионуклиди;
  • Непрекъснато измерване на естествения радиационен гама-фон;
  • Научно-изследователска и внедрителска дейност в областта на индивидуалната дозиметрия.