Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Основни дейности

Дейността на отдел „Научно-учебен“ в частта му за СДО е определена от от Закона за здравето (обн. ДВ. бр. 70 от 10.08.2004 г., изм. ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г., в сила от 16.10.2015 г., доп. бр. 98 от 09.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.), Наредба № 1 от 22.01.2015 г. ( обн. ДВ, бр. 7 от 27.01.2015 г.) за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Правилника за устройството и дейността на НЦРРЗ (Чл. 4, т. 5 и Чл. 6, т. 14, 15 и 16).

Отдел „Научно-учебен“ отговаря за:

 • Изучаване потребностите и организиране набирането на кадри за обучение;
 • Организиране разработването, обсъждането и утвърждаването на съответната учебна документация, вкл. учебни програми;
 • Издаване на документи за завършен курс (удостоверение);
 • Провеждане следдипломно обучение на специалисти с медицинско и немедицинско образование по специалностите „Радиобиология“, „Радиационна защита“ и „Медицинска радиологична физика“;
 • Провеждане индивиуално обучение по предложени теми, свързани с радиобиологията, радиационната защита и медицинската радиологична физика;
 • Организиране приемането и обучението (редовно, задочно и самостоятелно) на докторанти по горепосочените научни специалности;
 • Организиране и провеждане обучение с цел повишаване текущата квалификация на специалисти в областта на радиационната защита;
 • Проучване необходимостта от актуална научна литература, имаща отношение към  радиационната защита и радиобиологията и извършване абонамент за периодични издания;
 • Отдел „Научно-учебен“ подпомага ръководството на НЦРРЗ в осъществяването на системи за обучение и развитие на академичния състав. За целта той:

а) организира, контролира и координира процедурата по провеждане на конкурси за заемане на академични длъжности;

б) организира провеждането на конкурси за прием на докторанти и процедури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“;

в) подпомага научно-методичното осигураване на докторанти – ПОСТАНОВЛЕНИЕ №105 на МС от 3.05.2016 г. за утвърждаване таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища през учебната 2016-2017 г. (Обн., ДВ, бр. 36 от 13.05.2016 г.)

г) предоставя информация за сайта на НЦРРЗ в областта на научната дейност, на който се обявяват всички нормативни документи и решения по обявените конкурси за заемане на академични длъжности, конкурси за докторантури и др.

На сайта на НЦРРЗ може да намерите информация за конкурсите за заемане на академични длъжности и публичните защити за придобиване на научни степени в НЦРРЗ. В този смисъл:

а) конкурсите за заемане на академични длъжности се публикуват в срок до един месец преди заключителното заседание на научното жури, заедно с изготвените от участниците в процедурата резюмета на трудовете им, след защита на докторска дисертация, както и рецензиите и становищата на членовете на журито;

б) конкурсите за придобиване на научни степени, рецензиите и становищата се изготвят в срок до три месеца от определянето на научното жури и се публикуват заедно с автореферата на дисертацията в едномесечен срок преди откритото заседание за защита на дисертацията.

 • Отделът организира архив, в който се съхраняват документи, свързани с научната дейност, произтичаща в Центъра; поддържа актуален електронен каталог за докторанти и база данни за защитените дисертационни трудове. Екземпляри от дисертационните трудове и авторефератите към тях се предават за съхранение в библиотечния фонд на НЦРРЗ;
 • Отделът издава дипломи за образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“ и за академичните длъжности „доцент“ и „професор“;
 • Отделът изпраща информация за издадените дипломи за придобита образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, както и за избраните на академични длъжности лица, в Националния център за информация и документация към Министерството на образованието и науката (НАЦИД);
 • Отделът изпраща в НАЦИД по един екземпляр от защитените дисертационни трудове и автореферати към тях – на хартиен и електронен носител, информация за издадените дипломи за придобита образователна и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“, както и за избраните на академични длъжности лица.

НЦРРЗ е единствената база в страната за следдипломно обучение на медицински и немедицнски кадри по специалностите „Радиобиология“, „Радиационна хигиена“ и „Медицинска радиологична физика“. Подготовката на специалисти е една от приоритетните задачи на НЦРРЗ.

За организираните курсове и индивидуалното обучение, провеждано в НЦРРЗ, на уеб страницата се публикува „Програма СДО“ за медицински и немедицински специалисти.

Курсовете в НЦРРЗ са безплатни за служителите от системата на МЗ (Национални центрове, РЗИ, специализанти и докторанти по държавна поръчка). След приключване на обучението участниците във формите на квалификацията получават удостоверение.

 * желаещите трябва да изпратят заявка за участие 30 дни преди началото на курса;

** курсът се провежда при минимум трима кандидати;