Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОНС „доктор“Ф.Симеонов

ОНС „доктор“ – Филип Николов Симеонов

Област на висшето образование: 4. „Здравеопазване и спорт“
Професионално направление: 4.3. „Медицина“
Научна специалност: „Медицинска радиологична физика“
Отдел: „Радиационна защита при медицинско облъчване“

Тема: „Автоматизирана система за национални проучвания на дозите на пациентите“

Научно жури в състав:
Проф. Женя Начкова Василева, дм (вътрешен)
Доц. д-р Нина Атанасова Чобанова, дм (вътрешен)
Проф. Радостина Тенева Георгиева, дмн, (външен)
Проф. д-р Галина Кирова-Недялкова, дм (външен)
Доц. инж. Петър Иванов Триндев, дм (външен)

Резервни членове:
Доц. д-р Жана Николаева Джунова-Великова, дм (вътрешен)
Проф. д-р Весела Стойнова, дмн (външен)

Съгласно Заповед № НУ-07-27/16.12.2019 г., първото заседание на Научното жури ще се състои на 20.12.2019 г. от 11.00 ч. в НЦРРЗ, ет. 1, зала № 105.

Публичната защита ще се проведе на 11.03.2020 г. от 13:00 ч., зала 225 на НЦРРЗ.

Автореферат
Рецензия 1
Рецензия 2
Становеще 1
Становище 2
Становище 3