Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОНС „доктор“

гл. ас. Росица Каменова Тоцева

Област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Хигиена“, вкл. „Радиационна хигиена“
Секция: „Радиационен контрол“

Тема: „Оценка на риска от облъчване на населението от питейни и минерални води в България“

Научно жури в състав:

Проф. Радостина Тенева Георгиева, д. м. н. (вътрешен)
Доц. д-р Нина Атанасова Чобанова, д. м. (вътрешен)
Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, д. м. (външен)
Доц. д-р Кристина Трифонова Ингилизова, д. м. (външен)
Доц. д-р Лидия Георгиева Мишева (външен)

Резервни членове:

Проф. Райна Николаева Шипарова-Ботева, д. х. н. (вътрешен)
Доц. Атанас Георгиев Караджов, д.м.(външен)

Съгласно заповед № ИУ-07-08/27.02.2015 г., публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Росица Михайлова Каменова – Тоцева на тема: „Оценка на риска от облъчване на населението от питейни и минерални води в България“ се проведе на 17.03.2015 г. от 14,00 часа в НЦРРЗ, зала № 225.

Автореферат
Рецензия – 1
Рецензия – 2
Становище – 1
Становище – 2
Становище – 3