Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредби и постановления

Наредба за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения, в обекти и при дейности с източници на йонизиращи лъчения и при превоз на радиоактивни вещества (обн. ДВ. бр. 71

Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария. (Приета с ПМС № 313 от 22.11.2011 г.; обн. ДВ. бр. 94 от 29.11.2011 г.,…, бр. 55 от 07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Приета с ПМС № 239 от 24.10.2003 г., обн. ДВ, бр. 98 от 07.11.2003 г.,…, изм., бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.)

Наредба № 27 от 30.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“ (издадена от МЗ; обн. ДВ. бр. 57 от 27.07.2010 г.,…; отм. С Решение № 12547 на ВАС от 21.11.2016 г. – бр.35 от 02.05.2017 г.)

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., …, бр. 8 от 31.10.

Наредба № 13 от 16.12.2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели (Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.)

Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 7 от 27.01.2015 г., доп., бр. 88 от 08.11.2016 г.)

Наредба № 6 от 29.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“ (обн., ДВ, бр. 14 от 19.02.2010 г., изм., бр. 67 от 27.08.2010 г., доп., бр. 37 от 17.05.2016 г.)

Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн. ДВ. бр. 87 от 30.10.2007 г, доп. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., в сила от 31.10.2014 г., изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г. )

Наредба № 11 от 30.06.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина (обн. ДВ, бр. 56 от 08.07.2014 г., изм. и доп. бр. 106 от 23.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп., бр. 37 от 17.05.2016 г.)

Постановление № 105 от 03.05.2016 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за 2016 – 2017 г. (обн. ДВ. бр. 36 от 13.05.2016 г.)

Такси за кандидатстване и обучение за докторанти в НЦРРЗ за 2016-2017 г.

Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия (изм. и доп. ДВ, бр. 76 от 15.01.2016 г.)

Наредба за рeда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ. бр. 4 от 15.01.2016 г.)

Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (Приета с ПМС № 35 от 20.02.2015 г., отм. ДВ, бр.16 от 27.02.2015 г.)

Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и реактивните вещества (Приета с ПМС № 283 от 19.10.2015 г., обн.ДВ, бр.82 от 23.10.2015 г.)

Наредба за определяне видовете работи, за които се установява намалено работно време (Приложение № 1 към ПМС № 267 от 12.12.2005 г., обн. ДВ. бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 67 от 21.08.2009 г.)

Наредба № 32 от 07.11.2005 г. на МЗ за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения (издадена от МЗ; обн. ДВ. бр. 91 от 15.11.2005 г.)

Наредба № 11 от 22.10.18 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (обн. бр.91 от 2.112018г)

Наредба № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции ( обн. ДВ, бр. 28 от 01.04.2005 г., загл.изм. ДВ бр. 14 от 2011 г.,изм

Наредба № 25 от 22 юли 2005 г. на МЗ за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди. (изм. ДВ, бр. 80 от 07.10.2005 г.)

Наредба № 6 за видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения и условията и реда за обработването им (ДВ, бр. 38 от 12.04.2002 г.)

Наредба № 28 от 03.10.2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария (обн. ДВ. бр. 84 от 17.10.2006 г.)

Наредба за радиационна защита при дейности с ИЙЛ (приета с ПМС № 200 от 04.08.2004 г.;обн. ДВ. бр. 74 от 24.08.2004 г , изм. и доп. ДВ. бр. 76 от 05.10.2012 г.)

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск ( Приложение № 2 към ПМС № 267 от 12.12.2005 г.; обн. ДВ. бр.103 от 23.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 67 от 21.08.2009 г.)

Инструкция № 1 от 1994 г. за реда и начина за третиране на радиоактивно замърсени материали, съоръжения и отпадъци от ликвидирането на уранодобивните обекти (обн. ДВ. бр. 104 от 20.12.1994 г.,изм. ДВ. бр. 101 от 23.11.1999 г.)

Наредба за изменение на Наредба № 25 от 2005 г. за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат от производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди (МЗ, обн. ДВ. бр. 80 от 07.10.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ, бр. 87 от 2007 г.) – изм. и доп. ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г.

Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн. ДВ. бр. 63 от 28.06.2002 г., изм. ДВ. бр. 15 от 21.02.2012г.)

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (в сила от 03.08.2004 г., приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 г.; обн. ДВ. бр. 68 от 03.08.2004 г., изм. ДВ. бр. 66 от 25.06.2008 г.)

Наредба № 7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води (в сила от 12.12.1986 г., обн. ДВ. бр. 96 от 12.12.1986 г., отм. ДВ. бр. 22 от 05.03.2013 г.)

Наредба № 14 от 03.08.1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите (обн. ДВ. бр. 79 от13.10.1987 г., изм. ДВ. бр. 70 от 10.08.2004 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадните води, зауствани във водните обекти ( ДВ, бр. 97 от 2000 г.) – обн. ДВ, бр. 24 от 23.03. 2004 г.

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ( обн. ДВ, бр. 30 от 21.03.2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.)

Наредба № 10 от 18.04.2002 г. за максимално допустимото радиоактивно замърсяване при внос на селскостопанска продукция след аварията в Чернобилската атомна електроцентрала (издадена от МЗ, обн. ДВ. бр. 44 от 29.04.2002 г.)

Наредба № 11 от 18.04.2002 г. за определяне изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария (издадена от МЗ; обн. ДВ. бр. 44 от 29.04.2002 г.)

Наредба №2 от 5.02.2018г. за условията и реда за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване (обн. ДВ. бр.13 от 9.02.2018г, в сила от 9.02.2018г.)

Наредба № 28 от 09.09.2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонициращи лъчения (издадена от МЗ; обн. ДВ. бр. 76 от 20.09.2005 г…

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. бр. 50 от 2012 г.)

Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди (приета с ПМС № 229 от 25.09.2012 г., обн. ДВ от Обн. ДВ. бр. 76 от 05.10.2012 г.)

Наредба № 28 от 03.10.2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария (обн. ДВ, бр. 84 от 17.10.2006 г.)

Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ. бр. 51 от 05.06.2001 г.,изм. ДВ. бр. 13 от 17.02.2015 г.)

Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (обн. ДВ. бр. 72 от 15.08.2003 г, изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 11.12.2012 г.)

Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества (приета с ПМС № 156 от 13.07.2005 г. обн. ДВ. бр. 60 от 22.07.2005 г., изм. и доп. ДВ, бр. 13 от 14.02.2014 г.)

Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци (приета с ПМС № 198 от 03.08.2004 г., обн. ДВ. бр. 72 от 17.08.2004 г., отм. ДВ, бр.76 от 30.08.2013 г.)

Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея ( обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2006 г.)

Наредба № 36 от 30.11.2005 г. за изискванията към козметичните продукти (издадена от МЗ; обн. ДВ. бр. 101 от 16.12.2005 г., отм. ДВ, бр. 68 от 15.08.2014 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (приета с ПМС № 94 от 07.05.2002 г.,обн. ДВ. бр. 48 от 14.05.2002 г., изм. ДВ, бр. 50 от 17.06.2014 г.)

Наредба № 36 от 21.07.2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (издадена от МЗ, обн. ДВ, бр. 63 от 07.08.2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 82 от 03.10.2014 г.)

Постановление № 229 на МС от 25.09.2012 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на
Закона за безопасно използване на ядрената енергия
( обн. ДВ, бр. 76 от 05.10.2012 г.)

Наредба № 1 от 15.11.1999 г. за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в РБ ( обн. Дв, бр. 101 от 23.11.1999 г., изм. ДВ, бр. 63 от 17.07.2001 г.)

Наредба за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи (Приета с ПМС № 93 от 15.04.2013 г., обн. ДВ, бр.38 от 23.04.2013 г.)

Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (Приета с ПМС № 168 от 11.07.2008 г., обн., ДВ, бр. 65 от 22.07.2008 г., бр. 23 от 14.03.2014 г., бр. 18 от 10.03.2015 г., в сила от 1.01.2015 г.)

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.,…, изм. бр. 25 от

Постановление № 74 от 27.03.1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина (обн. ДВ. бр.39 от 07.04.1998 г.,…., в сила от 18.12.2015 г.)

Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения (Приета с ПМС № 200 от 4.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 74 от 24.08.2004 г., …, изм. и доп., бр. 76 от 5.10.2012 г.)