Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Закони

Закон за защита на личните данни (обн. ДВ. бр. 1 от 04.01.2002 г., доп., бр. 81 от 14.10.2016г., в сила от 14.10.2016 г., изм., бр.85 от 24.10.2017 г.)

Административнопроцесуален кодекс (обн. ДВ. бр. 30 от 11.04.2006 г., изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 25.03.2014 г., бр. 74 от 20.09.2016 г., … в сила от 05.112017 г., изм. бр. 85 от 24.10.2017 г.)

Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (загл. изм. ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.; изм. ДВ. бр. 62 от 09.08.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Закон за насърчаване на научните изследвания (обн. ДВ, бр. 92 от 17.10.2003 г.,…, изм. и доп., бр. 16 от 26.02.2016 г., изм. бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Закон за административните нарушения и наказания (обн. ДВ. бр. 92 от 28.11.69 г.,… изм. и доп., бр. 63 от 04.08.2017 г., в сила от 05.11.2017 г.)

Закон за защита при бедствия (обн. ДВ. бр. 102 от 19.12.2006 г., доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 14.10.2016 г., бр. 97 от 06.12.2016 г., в сила от 06.12.2016 г., изм. и доп., бр. 97 от 05.12.2017 г.)

Кодекс на труда (обн. ДВ. бр. 26 от 01.04.86 г. и бр.27 от 04.04.1986 г., изм. и доп., бр. 98 от 09.12.2016 г., в сила от 01.06.2017 г., бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 30.12.2016 г., …, бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Закон за храните (обн. ДВ. бр. 90 от 15.10.1999 г., доп., бр. 44 от 10.06.2016 г., в сила от 10.06.2016 г., бр. 88 от 08.11.2016 г., в сила от 01.01.2017 г., … изм., бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Закон за водите (обн. ДВ. бр. 67 от 27.07.1999 г, изм. и доп., бр. 52 от 08.07.2016 г., изм., бр. 95 от 29.11.2016 г., изм. и доп., бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Закон за висшето образование (обн. ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 09.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.),бр.98/27.11.2018г.

Закон за здравето (обн. ДВ. бр. 70 от 10.08.2004 г., в г.,…. изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 85 от 24.10.2017 г.), изм. и доп. ДВ. бр.102 от 11 декември 2018г., в сила от 1.01.2019г.

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ. бр. 124 от 23.12.97 г., изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.11.2015 г., бр. 97 от 05.12.2017 г.)

Закон за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ, бр. 63 от 28.06.2002 г., изм. ДВ. бр. 14 от 20.02.2015 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.), изм. бр.7 от 19.01.2018г., в сила от 1.01.2019г.

Закон за развитието на академичния състав в РБ (обн. ДВ, 21.05.2010 г., изм. ДВ, бр. 68 от 02.08.2013 г.), изм. и доп. бр.30/3.04.2018г, в сила от 4.05.2018г.

Закон за подземните богатства (обн. ДВ. бр. 23 от 12.03.1999 г., изм. и доп. ДВ. бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г., бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Закон за измерванията (обн. ДВ. бр. 46 от 07.05.2002 г., изм. ДВ. бр. 14 от 20.02.2015 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Закон за устройство на територията (обн. ДВ. бр. 1 от 02.01.2001 г., изм. и доп., бр. 51 от 05.07.2016 г., в сила от 05.07.2016 г., … бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)