Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Конкурс за АД „доцент“ – лаборатория „Молекулярна радиобиология и профилактика“

Кандидати: гл. ас. Катя Георгиева Станкова-Гаврилова, д.м.

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: „Радиобиология“
Лаборатория: „Молекулярна радиобиология и профилактика“

Научно жури в състав:
проф. д-р Валерия Борисова Хаджидекова, д. м. н. (вътрешен)
доц. д-р Жана Николаева Джунова-Великова, д. м. (вътрешен)
доц. Росица Петрова Христова, д. м. (вътрешен)
акад. д-р Богдан Николов Петрунов д. м. н. (външен)
проф. д-р Николай Василев Мънчев, д. м. н. (външен)
проф. д-р Василий Николаевич Голцев (външен)
доц. д-р Божидар Петков Галуцов (външен)

Резервни членове:
доц. д-р Нина Атанасова Чобанова, д. м. (вътрешен)
доц. д-р Стоянка Стоицова (външен)

Съгласно Заповед № ИУ-07-14/13.05.2016 г., второто заседание на Научното жури се състоя на 03.06.2016 г. от 11,00 часа в зала № 105 на НЦРРЗ.

Рецензия – 1
Рецензия – 2
Становище – 1
Становище – 2
Становище – 3
Становище – 4
Становище – 5