Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обява за конкурс за главен асистент

This event has ended

81. – Националният център по радиобиология и радиационна защита – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Радиобиология“ – един, за нуждите на отдел „Радиобиология“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в Националния център по радиобиология и радиационна защита – София, ул. Св. Г. Софийски № 3, сграда 7, тел. +3592 8621123; факс: 02 8621059. 9692 ,Об. ДВ, бр.101, 27.12.2019 г.