Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

АД „доцент“

Кандидати: гл. ас. Росица Петрова Христова, дм

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Научна специалност: Радиобиология
Лаборатория: „Радиационна генетика“
Секция: „Радиобиология“

Научно жури в състав:
проф. Радостина Георгиева, дмн – зав. секция „Радиобиология“
проф. д-р Валерия Хаджидекова, дмн – зав. лаб. „Радиационна генетика“
проф. Райна Ботева, дхн – зав. лаб. „Молекулярна радиобиология и профилактика“
доц. Иванка Рупова, дм – лаб. „Молекулярна радиобиология и профилактика“
проф. д-р Николай Мънчев, дмн – радиобиолог
доц. Цветана Маринава, дм – радиобиолог
доц. д-р Митко Аляков, дм – началник НИЛ по РЗ към ВМА

Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Становище 5