Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Стартиране на европейското партньорство “PIANOFORTE„ 14 юни 2022 г.

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Стартиране на европейското партньорство “PIANOFORTE„

за изследвания и образование в областта на радиационната защита

 Европейското партньорство за изследвания в областта на радиационната защита ще допринесе за подобряване на защитата на работещите, пациентите, населението и околната среда от облъчване с йонизиращо лъчение. То обединява 58 партньора, представляващи 22 държави от Европейския съюз, както и Обединеното кралство и Норвегия и се координира от Френския институт за радиационна защита и ядрена безопасност (IRSN). PIANOFORTE е съфинансиран от програмата на Европейския съюз ЕВРАТОМ и участващите страни, членки на ЕС. Чрез изследователските дейности, които ще се извършват в рамките на проекта „PIANOFORTE“ ще допринесе за прилагането на европейските политики: като Европейския план за борба с рака и Зеления пакт за растеж, прилагане на пътната карта за намаляване на индустриалните и природни рискове и други.

PIANOFORTE стартира на 14 юни 2022 г. в Париж и има амбицията да подобри знанията и да популяризира иновациите в областта на радиационната защита за намаляване на рисковете за населението, пациентите, работещите и околната среда при всички случаи на облъчване с йонизиращи лъчения.

Чрез преодоляване на научните предизвикателства, това партньорство ще допринесе за постигане на целите на приоритетни европейски политики като борбата срещу рака (Европейски план за действие за борба с рака), защитата на здравето и риска от въздействието на околната среда (Зелен пакт за растеж), както и за подобряване на планирането и управлението на аварийни ситуации (прилагане на рамката от Сендай за намаляване на риска от бедствия).

В рамките на това партньорство, между 2023 и 2025 г, ще бъдат организирани поне три отворени покани с предложения за цялата европейска изследователска общност в областта на радиационната защита. Те ще се фокусират върху следните четири теми:

  • подобряване на радиационната защита на пациента при използването на йонизиращи лъчения в медицината;
  • изследване на вариациите в индивидуалния отговор при облъчване с йонизиращи лъчения;
  • изследване на механизмите, свързани с хроничното облъчване с ниски дози йонизиращи лъчения;
  • подобряване на капацитета за планиране и готовност за действие при ядрени или радиационни аварии и преминаване от аварийно към съществуващо облъчване.

Особено внимание ще бъде отделено на включването на всички заинтересовани страни (органи на управление, гражданско общество, специалисти по радиационна защита, експерти и др.) в определянето на приоритетните научни теми, които ще бъдат предмет на отворените покани, както и по отношение на превръщането на това изследване в действителна и устойчива радиационна защита. Целта е, възможно най-добре да отговори и интегрира очакванията на широк кръг заинтересовани страни в областта на радиационната защита; да изгради мостове с изследователските дейности, извършвани на европейско ниво „извън Евратом“, по-специално в здравния сектор.

PIANOFORTE ще допринесе за поддържането на устойчив капацитет на експертизата в областта на радиационната защита в Европа, която е международно призната, по-специално чрез насърчаване на наличието, използването и споделянето на съществуващата, най-съвременна изследователска инфраструктура, както и чрез осъществяване на образователни и обучителни дейности.

Партньорството ще се основава на резултатите от Европейската съвместна програма CONCERT, проведена по рамковата програма H2020 и приключила през 2020 г. и на постиженията на други европейски проекти, току-що завършени или в ход, като MEDIRAD, HARMONIC, RadoNorm или SINFONIA.

Към днешна дата PIANOFORTE включва 58 партньора от 22 страни от ЕС, както и от Обединеното кралство и Норвегия. Той обединява партньори от публичния сектор (обществени изследователски организации, органи на управление в областта на радиационната защита, университети), както и шестте европейски изследователски платформи в радиационната защита (MELODI, EURADOS, EURAMED, NERIS, ALLIANCE и SHARE). Очаква се този първоначален консорциум да се разшири с лица, които ще бъдат избрани в рамките на отворените покани, организирани по време на партньорството.

Партньорството ще продължи 5 години и се очаква да приключи през 2027 г. Прогнозният бюджет за PIANOFORTE е 46 милиона евро, 65% от които ще бъдат финансирани от Европейския съюз, а останалата част от страните партньори. IRSN е координатор на партньорството.

Париж, 13 юни 2022 г.