Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НЦРРЗ обявява конкурс по документи за медицински физик по специалност „Медицинска радиологична физика“

НЦРРЗ обявява конкурс по документи за медицински физик по специалност „Медицинска радиологична физика“ – 2 (две) места за нуждите на лаб. Радиационна защита при медицинско облъчване“ със срок 1 месец от публикуването на обявата  на сайта на НЦРРЗ.

Изисквания към кандидатите:

            – да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицинска физика;

            – да имат трудов договор с НЦРРЗ;

            – при спечелен конкурс, да сключат споразумение по чл. 237 от КТ за места финансирани от държавата;    

            – да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер.

В едномесечен срок от публикуването на обявата да подадат в деловодството заявление до Директора на НЦРРЗ, към което да приложат следните документи:

  1. Автобиография – европейски формат.
  2. Копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицинска физика, заверена с текст „Вярно с оригинала“.
  3. Копие на документ за самоличност.
  4. Удостоверение за трудов стаж (ако има такъв).
  5. Медицинско свидетелство.
  6. Свидетелство за съдимост.
  7. Писмено съгласие за обработка на лични данни (по образец).

С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване по утвърден конспект.