Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Информация във връзка с пожарите в района на Чернобилската АЕЦ

Във връзка с пожарите в района на Чернобилската АЕЦ ви информираме за следното: 

1. Резултати от провеждания непрекъснат мониторинг на гама-фона на територията на НЦРРЗ- Не се установява повишение. Естественият гама-фон е в нормални граници; 

2. Резултати от проведен гама-спектрометричен анализ на проба дъждовна вода, пробовземане 21.04.2020 г.- Не се установява наличие на техногенни радионуклиди, в т.ч. и цезий-137