Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

АКРЕДИТАЦИЯ – НАОА

Програмна акредитация:

В рамките на професионалното направление оценяването е насочено към проверка на качеството на обучението на докторантите във всички предлагани форми на обучение по образователната и научна степен „доктор“.

Обект на оценяване при програмната акредитация са:

  1. Структурата, организацията и съдържанието на учебните планове и програми;
  2. Пофилът и квалификацията на преподавателския състав;
  3. Материално-техническата осигуреност на обучението;
  4. Mетодите на обучение и оценяване постиженията на докторантите;
  5. Управлението на качеството на обучението;
  6. Научноизследователската дейност на академичния състав и участието на докторантите в нея.

НЦРРЗ е акредитиран за програмна акредитация на докторска програма:

„Медицинска радиологична физика“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, със срок на валидност шест години (НАОА, изх. № 134/7.02.2012г.)

„Радиационна хигиена“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, със срок на валидност шест години (НАОА, изх. №101/16.01.2018 г.)

„Радиобиология“ от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образовение 4. Природни науки, математика и информатика, със срок на валидност шест години (НАОА, изх. № 186/21.01.2019 г.)