Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Основни дейности

1. Проучвания и експертизи за оценка на допълнителното надфоново облъчване на населението в обектите със съществуващо облъчване, включително бившите обекти от уранодобивната и уранопреработващата промишленост, като извършва:

 • дозиметрични измервания на факторите на жизнената среда: измерване на мощност на дозата гама-лъчение;
 • измерване на концентрацията на Rn-222;
 • провземане на води, почви, дънни утайки, строителни материали, растителност, храни;
 • анализ на съдържанието на естествени радионуклиди в проби вода, почва и растителност;
 • оценка на допълнителното надфоново облъчване на населението.
 • измерване концентрацията на радон във води

2. Оценка на факторите на работната средна на обекти със източници на йонизиращи лъчения:

 • мощност на дозата гама-лъчение във въздух;
 • повърхностно радиоактивно замърсяване, чрез директни измервания и по метода на намазките;
 • обемна активност на радон в помещенията.

3. Оценка на облъчването от радон за българското население:

 • организира и извършва широкомащабни национални измервания на нивата на радон в жилищни сгради,обществени сгради и работни помещеня;
 • участва в работни групи и национални планове за действие за намаляване на риска от облъчване на радон.  

4. Участва в международни междулабораторни сравнителни проучвания за осигуряване на проследимост и точност на измерванията.

5. Провежда  научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на радиационната защита и опазване на общественото здраве.

6. Участва в изготвянето на стратегии и програми в областта на радиационната защита.

 7. Изпълнява дейности по Националната стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 – 2027 г.