Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проекти

„Радиационен статус на крайбрежието на Черно море“ (RACE), финасиран по Седма рамкова програма.Период на изпълнение: 2011-2014; Основни дейности по проекта:

  • установяване радиационния фон на Черно море и източниците за него;
  • създаване процедури за пробонабиране, транспортиране и съхранение на проби;
  • идентифициране и количествено определяне на  гама-емитери в Черно море;
  • определяне съдържанието на тритий, стронций-90 и въглерод-14 в проби от Черно море;
  • създаване на тематични карти.

„Извършване наблюдение на параметрите на околната среда в района на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с цел оценка на дозовото натоварване на населението“.