Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Избор на изпълнител за извършване на хотелско настаняване, изхранване и техническо обезпечаване на обучения на територията на Република България за нуждите на Национален център по радиобиология и радиационна защита

Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на хотелско настаняване, изхранване и техническо обезпечаване на обучения на територията на Република България за нуждите на Национален център по радиобиология и радиационна защита“

            Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) с адрес: 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, двор на ВМА, сграда 7 публикува обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на хотелско настаняване, изхранване и техническо обезпечаване на обучения на територията на Република България за нуждите на Национален център по радиобиология и радиационна защита“

Критерий за възлагането на поръчката е:  Предложена единична цена без ДДС за съответната дейност, отнасяща се общо за включените в нея две обучения/ Категоризация на хотела.

Обща прогнозна стойност на поръчката – 68 561,00лв. /без ДДС/.

Срок за получаване на офертите: до 16.00 часа на 01.10.2020 г.

Офертите ще бъдат отворени в 11,00 часа на  02.10.2020 г. в сградата на НЦРРЗ.

Лице за контакт: Ангелина Тодорова,
GSM: 0878 124 346,
E-mail: a.todorova@ncrrp.org 
Факс: +359 2 8621059.

Обява
Обявление
Документация
Документация обществена поръчка настаняване
Образец 1 – опис на документи
Приложение 10