Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Избор на изпълнител за извършване на случаен автобусен превоз на пътници на територията на Република България за нуждите на Национален център по радиобиология и радиационна защита.

Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на случаен автобусен превоз на пътници на територията на Република България за нуждите на Национален център по радиобиология и радиационна защита

            Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) с адрес: 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, двор на ВМА, сграда 7 публикува обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на случаен автобусен превоз на пътници на територията на Република България за нуждите на Национален център по радиобиология и радиационна защита

Критерий за възлагането на поръчката е  „Предложена единична цена за превоз на километър без ДДС (Ц)/ . Екологичност на превозните средства” (Е)“.

Обща прогнозна стойност на поръчката – 6 666,67 лв. /без ДДС/.

Срок за получаване на офертите: до 16.00 часа на 29.09.2020 г.

Офертите ще бъдат отворени в 11,00 часа на  30.09.2020 г. в сградата на НЦРРЗ.

Лице за контакт: Ангелина Тодорова, 0878 124 346,
E-mail: a.todorova@ncrrp.org  Факс:+359 2 8621059.

Обява
Обявление
Документация
Документация обществена поръчка превоз
Образец 1 – опис на документи
Приложение