Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Конкурс за АД „доцент“

Кандидат: гл. ас. Кремена Георгиева Иванова, дм

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Радиационна хигиена“
Лаборатория: „Радиационни експертизи и мониторинг на радон“

Научно жури в състав:
проф. д-р Валерия Борисова Хаджидекова, дмн (вътрешен)
доц. д-р Нина Атанасова Чобанова, дм (вътрешен)
доц. д-р Жана Николаева Джунова, дм (вътрешен)
доц. Милена Димитрова Христова, дм (външен)
проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм (външен)
проф. Радостина Тенева Георгиева, дмн (външен)
доц. Димитър Василев Тонев, дф (външен)

Резервни членове:
доц. д-р Илона Михайлова Гюлева, дм (вътрешен)
доц. Атанас Георгиев Караджов, дм (външен)

Съгласно Заповед № НУ-07-21/27.09.2017 г., второто заседание на Научното жури се състоя на 10.10.2017 г. в зала № 105 на НЦРРЗ.

Рецензия – 1
Рецензия – 2
Становище – 1
Становище – 2
Становище – 3
Становище – 4
Становище – 5