Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Конкурс за АД „доцент“ – секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“

Кандидати: гл. ас. Симона Здравкова Аврамова-Чолакова, д.м.

Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт“
Професионално направление: 7.1. „Медицина“
Научна специалност: „Медицинска радиологична физика“
Секция: „Радиационна защита при медицинско облъчване“

Научно жури в състав:
проф. д-р Валерия Борисова Хаджидекова, д. м. н. (вътрешен)
проф. Женя Начкова Василева, д. м. (вътрешен)
проф. Марина Борисова Гарчева-Цачева, д. м. (външен)
доц. д-р Нина Атанасова Чобанова, д. м. (вътрешен)
доц. д-р Жана Николаева Джунова-Великова, д. м. (вътрешен)
доц. инж. Петър Иванов Триндев, д. м. (външен)
доц. Венцеслав Стоянов Тодоров, д. ф. (външен)

Резервни членове:
доц. Иванка Маринова Рупова, д. м. (вътрешен)
доц. Атанас Георгиев Караджов, д. м. (външен)

Съгласно Заповед № ИУ-07-39/11.11.2015 г., второто заседание на Научното жури за заемане на АД „доцент“ по научната специалност „Медицинска радиологична физика“ – гл. ас. Симона Здравкова Аврамова-Чолакова, д. м. (тема: „Качество на образа и доза на пациента при рентгеновата мамография“) се проведе на 18.12.2015 г. от 11.00 часа в НЦРРЗ, зала № 105.

Реценция – 1
Рецензия – 2
Становище – 1
Становище – 2
Становище – 3
Становище – 4
Становище – 5