Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обява за конкурс за заместник директор по административни въпроси

This event has ended

На основание чл.4, ал.3 от Правилника за устройстото и дейността на НЦРРЗ, чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №: РД-02-14-68/ 20.05.2020г. 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността:

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ВЪПРОСИ 

Изисквания към кандидатите:
Да притежават висше образование по природни и инженерни науки, степен магистър; професионален опит-не по-малко от 5 години; да познават нормативната уредба в областта на радиационната защита и здравеопазванетода притежават стратегическа и управленска компетентност.

В срок от 20 (двадесет) дни от публикуването на обявата, кандидатите да представят в сградата на НЦРРЗ, находяща се на ул. Св. Георги Софийски №:3, сграда 7 следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от документи, удостоверяващи професионален опит, копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации в областта на радиационната защита. При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжността характеристика за конкурсната длъжност.

В срок от 1 (един) месец на сайта иинформационното табло в сградата на НЦРРЗ, ще бъде обявен списъка на одобрените кандидати по документи, които ще бъдат допуснати до конкурс.

Конкурсът ще се проведе чрез писмен изпиттест и провеждане на интервю. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на НЦРРЗ и сайта на Центъра.

За подаване на документи: тел. 0878 124 379 г-жа Стефка Евтимова- етаж 2, стая 213А в сградата на НЦРРЗ, находяща се на ул. Св. Георги Софийски №:3, сграда 7.

Списък на кандидатите