Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Без категория

7 ноември – Европейски ден на радона

Радонът е естествен радиоактивен благороден газ, който е дъщерен продукт при разпада на радия от уран-238 радиоактивното семейство, намиращ се в обширен спектър от скали и почви и варира в широки граници в зависимост от геологията. Радонът лесно се разпространява с почвения газ в пропускливи почви и излиза на повърхността.

Попаднал на повърхността се разсейва на открито, но може да се концентрира в сгради, където допринася с около 50% от средната годишна доза на населението.

Увеличаването на облъчването от радон е свързано с повишен риск за заболяване от рак на белите дробове. Радонът е фактор номер едно за хора, които никога не са пушили, също така е вторият по значимост фактор, след тютюнопушенето.

Единственият начин да се разбере обемната активност на радон в помещенията, които обитавате, е да се извърши измерване!

За да се определи нивото на радон в определено помещение, е необходимо да се измери обемната активност на радон. Обемната активност на радон във въздуха се измерва в Бекерел на кубичен метър (Bq/m3).

Референтното ниво, съгласно Наредбата за радиационна защита, за средногодишната обемна активност на радон във въздуха на жилищни и обществени сгради е 300 Bq/m3. Референтно ниво означава, че облъчването, над тази стойност изисква предприемане на действия за намаляване на обемната активност на радон.

Намаляването на нивата на радон може да се осъществи лесно, ефективно и сравнително евтино, чрез технически мерки. С Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон (ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г.) на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, са определени видовете мерки, които могат да се прилагат за намаляване на нивата на радон в сгради.

НЦРРЗ София обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Радиационна хигиена“ – един, за нуждите на лаборатория „Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“

          Национален център по радиобиология и радиационна защита, София обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Радиационна хигиена“ – един, за нуждите на лаборатория „Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“- ДВ, брой 35, от 27.04.2021 г.

Документите – едно хартиено и едно електронно копие – се подават в деловодството на Националния център по радиобиология и радиационна защита – София, ул. Св. Г. Софийски № 3, сграда 7, тел.+35928621123; факс 02/8621059: писмено заявление за участие в конкурса, автобиография, копие на диплома за ОНС „Доктор“, свидетелство за съдимост, удостоверение за медицинска пригодност за работа в среда с ИЙЛ /само за лица, които не са на основен трудов договор в НЦРРЗ/, удостоверение за стаж по специалността, списък и копия на публикации, декларация на липса на плагиатство и копие на други документи, съответстващи на изискванията на приемащото структурно звено.

НЦРРЗ обявява конкурс за длъжност заместник директор по радиационна защита.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

На основание чл.4, ал.3 от Правилника за устройстото и дейността на НЦРРЗ, чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №: РД-02-14-39/ 27.04.2021г.

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността:

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

Изисквания към кандидатите:

Да притежават образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност по „Медицинска радиологична физика“, „ Радиационна хигиена“ или „Радиобиология“ ; образователна и научна степен „доктор“ по „Медицинска радиологична физика“, „ Радиационна хигиена“ или „Радиобиология“; професионален опит- не по-малко от 5 години; да познават нормативната уредба в областта на радиационната защита и здравеопазването; да притежават стратегическа и управленска компетентност.

В срок от 20 (двадесет) работни дни от публикуването на обявата, кандидатите да представят в сградата на НЦРРЗ, находяща се на ул. Св. Георги Софийски №3, сграда 7 следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето че е пълнолетен български гражданин, не е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от документи, удостоверяващи професионален опит, копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации в областта на радиационната защита, както и идеен план за  развитие на радиационната защита, в съответствие с нормативната уредба.

При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжността характеристика за конкурсната длъжност.

В срок от 1 (един) месец на сайта и информационното табло в сградата на НЦРРЗ, ще бъде обявен списъка на одобрените кандидати по документи, които ще бъдат допуснати до конкурс.

Конкурсът ще се проведе чрез, писмен изпиттест и представяне на идеен план за развитие на радиационна защита, в съответствие с нормативната уредба. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на НЦРРЗ и сайта на Центъра. За подаване на документи– тел. 0878 124 379 г-жа Стефка Евтимова- етаж 2, стая 213А в сградата на НЦРРЗ, находяща се на ул. Св. Георги Софийски №:3, сграда 7.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

НЦРРЗ обявява конкурс по документи за медицински физик по специалност „Медицинска радиологична физика“

НЦРРЗ обявява конкурс по документи за медицински физик по специалност „Медицинска радиологична физика“ – 2 (две) места за нуждите на лаб. Радиационна защита при медицинско облъчване“ със срок 1 месец от публикуването на обявата  на сайта на НЦРРЗ.

Изисквания към кандидатите:

            – да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицинска физика;

            – да имат трудов договор с НЦРРЗ;

            – при спечелен конкурс, да сключат споразумение по чл. 237 от КТ за места финансирани от държавата;    

            – да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер.

В едномесечен срок от публикуването на обявата да подадат в деловодството заявление до Директора на НЦРРЗ, към което да приложат следните документи:

  1. Автобиография – европейски формат.
  2. Копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицинска физика, заверена с текст „Вярно с оригинала“.
  3. Копие на документ за самоличност.
  4. Удостоверение за трудов стаж (ако има такъв).
  5. Медицинско свидетелство.
  6. Свидетелство за съдимост.
  7. Писмено съгласие за обработка на лични данни (по образец).

С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване по утвърден конспект.

Информация във връзка с пожарите в района на Чернобилската АЕЦ

Във връзка с пожарите в района на Чернобилската АЕЦ ви информираме за следното: 

1. Резултати от провеждания непрекъснат мониторинг на гама-фона на територията на НЦРРЗ- Не се установява повишение. Естественият гама-фон е в нормални граници; 

2. Резултати от проведен гама-спектрометричен анализ на проба дъждовна вода, пробовземане 21.04.2020 г.- Не се установява наличие на техногенни радионуклиди, в т.ч. и цезий-137

Европейски ден на радон 2019

7 НОЕМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА РАДОН 2019 Г.

Уважаеми колеги, Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва 7 ноември като „Европейски ден на радон“ това е и рождения ден на Мария Кюри. Целта на Европейския ден на радон е да се повиши осведомеността за радон на населението на всички европейски страни, за вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон (ОАР) и прилагане на мерки за редуциране на ОАР. Популяризирането е с цел подкрепа на национални и регионални действия в отделните държави на Европейския съюз в решаването на проблема радон. Тази година темата на Европейския ден е „Ефективна профилактика на радон в нови сгради“.

Радон на работните места

10 съвета за ефективна защита от въздействието на радон

Предстоящ квалификационен курс CONCERT 24-28.02.2020

От 24 до 28 февруари 2020 г. в НЦРРЗ ще се проведе квалификационен курс на тема:

EMERGENCY AND RECOVERY PREPAREDNESS, AND RESPONSE

За повече информация: доц. д-р Нина Чобанова, д. м. (завеждащ отдел НУ)
GSM: 0878 124 358;
E-mail: n.chobanova@ncrrp.org
За да се запознаете с информационната брошура, моля кликнете тук: Info booklet

CONCERT – 24-28.02.2020