Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Без категория

НЦРРЗ, съвместно с МАЕЕ и УМБАЛ „Александровска“, организира „Национален курс по радиационна защита и оптимизация в областта на интервенционалната рентгенология“ (на английски език)

Националният Център по Радиобиология и Радиационна Защита, съвместно с Университетска Болница „Александровска“ и Международната Агенция за Атомна Енергия, организира едноседмичен обучителен курс на тема „Национален курс по радиационна защита и оптимизация в интервенционалната радиология“ (на английски език). 

Курса е планиран да се проведе в аулата на клиниката по неврология към Университетска Болница „Александровска“  в периода 04 – 08 декември 2023. 

Целта на курса е да се повишат познанията и уменията на специалистите в интервенционалната радиология от гледна точка на радиационната защита на персонала и пациента.

Във връзка с гореизложеното, ви каним да посетите обучителният курс. Моля,

използвайте електронният формуляр за регистрация на адрес:

https://forms.gle/y486p8UAYRqeFSeaA

За контакти:

мед. физ. Георги Георгиев (g.georgiev@ncrrp.org)

мед. физ. Филип Симеонов  (f.simeonov@ncrrp.org)

Официална обява за обучителен курс.

Детайлна програма на обучителен курс.

НЦРРЗ обявява конкурс за главен асистент по медицина със специалност „Медицинска радиологична физика“

Националният център по радиобиология и радиационна защита – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 7.1. Медицина и научната специалност „Медицинска радиологична физика“ – един, за нуждите на лаборатория „Радиационна защита при медицинско облъчване“, със срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документите се подават в Националния център по радиобиология и радиационна защита – София, ул. Св. Г. Софийски № 3, сграда 7, тел. +3592 8621123; факс: 028621059. Обн. ДВ, бр.90 от 27 октомври 2023 г.

60-годишнина на НЦРРЗ

Националният център по радиобиология и радиационна защита ще отпразнува своя „60-годишен юбилей“ на 17 октомври 2023 г., в 14.00 часа в Централен военен клуб, на адрес бул. „Цар Освободител“ 7.

ЧЕСТВАНЕ НА 60-ГОДИШНИНАТА НА НЦРРЗ (17.10.2023 г.)

НЦРРЗ организира курс за „Медицинско осигуряване при радиационни, ядрени аварии и тероризъм. Аварийна готовност“

НЦРРЗ организира курс за „Медицинско осигуряване при радиационни, ядрени аварии и тероризъм. Аварийна готовност“.

Период на провеждане: 13 – 17 март 2023 г в сградата на НЦРРЗ – зала 225.

Основни тема на курса ще бъдат:
Радиационни аварии. Медицинска готовност и реакция.
Биологочни и здравни ефекти от излагането на радиация.
Управление на локални радиационни последствия и радиоактивно замърсяване.
Запознаване с десет радиационни инцидента и хронология на приложените мерки.
Психологични ефекти при дълго излагане на радиация и настъпващи увреждания.
Йодна прифилактика.

Лицата, които биха желали да кандидатстват, заявяват това писмено от чрез попълване на рагистрационен файл-бланка и изпращането му до n.chobanova@ncrrp.org

НЦРРЗ организира курс на тема „Защита на сгради от радон: измерване, превенция и коригиращи мерки“

Период: 27.03 – 31.03 2023 г.
Място на провеждане: ул. „Св. Георги Софийски“ 3, 1606 София, България, сграда 7, в двора на ВМА

Основни теми на курса:

Радонът– социален и медицински проблем;
Източници на радон в околната среда;
Здравни ефекти от облъчване с радон;
Радон и основни стандарти за безопасност;
Принципи на уредите за измерване на радон.Изисквания към измерванията;
Технически изисквания на сградите за защита от радон в България;
Фактори, контролиращи радон в сгради. Демонстрация с модел;
Пасивни и активни мерки в съществуващи сгради;
Нови сгради – измервания и решения;
Специфични сгради – училища, детски градини, санаториуми;
Примери с реални сгради;
Вентилационни системи – видове и тяхното прилагане;
Курсова задача за самостоятелна работа.

Изтеглете брошура с допълнителна информация.

Желаещите да заемат участие в курса трябва да се регистрират чрез попълване на форма за участие на следния адрес: https://form.jotform.com/230301505393344

Стартиране на европейското партньорство “PIANOFORTE„ 14 юни 2022 г.

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Стартиране на европейското партньорство “PIANOFORTE„

за изследвания и образование в областта на радиационната защита

 Европейското партньорство за изследвания в областта на радиационната защита ще допринесе за подобряване на защитата на работещите, пациентите, населението и околната среда от облъчване с йонизиращо лъчение. То обединява 58 партньора, представляващи 22 държави от Европейския съюз, както и Обединеното кралство и Норвегия и се координира от Френския институт за радиационна защита и ядрена безопасност (IRSN). PIANOFORTE е съфинансиран от програмата на Европейския съюз ЕВРАТОМ и участващите страни, членки на ЕС. Чрез изследователските дейности, които ще се извършват в рамките на проекта „PIANOFORTE“ ще допринесе за прилагането на европейските политики: като Европейския план за борба с рака и Зеления пакт за растеж, прилагане на пътната карта за намаляване на индустриалните и природни рискове и други.

PIANOFORTE стартира на 14 юни 2022 г. в Париж и има амбицията да подобри знанията и да популяризира иновациите в областта на радиационната защита за намаляване на рисковете за населението, пациентите, работещите и околната среда при всички случаи на облъчване с йонизиращи лъчения.

Чрез преодоляване на научните предизвикателства, това партньорство ще допринесе за постигане на целите на приоритетни европейски политики като борбата срещу рака (Европейски план за действие за борба с рака), защитата на здравето и риска от въздействието на околната среда (Зелен пакт за растеж), както и за подобряване на планирането и управлението на аварийни ситуации (прилагане на рамката от Сендай за намаляване на риска от бедствия).

В рамките на това партньорство, между 2023 и 2025 г, ще бъдат организирани поне три отворени покани с предложения за цялата европейска изследователска общност в областта на радиационната защита. Те ще се фокусират върху следните четири теми:

  • подобряване на радиационната защита на пациента при използването на йонизиращи лъчения в медицината;
  • изследване на вариациите в индивидуалния отговор при облъчване с йонизиращи лъчения;
  • изследване на механизмите, свързани с хроничното облъчване с ниски дози йонизиращи лъчения;
  • подобряване на капацитета за планиране и готовност за действие при ядрени или радиационни аварии и преминаване от аварийно към съществуващо облъчване.

Особено внимание ще бъде отделено на включването на всички заинтересовани страни (органи на управление, гражданско общество, специалисти по радиационна защита, експерти и др.) в определянето на приоритетните научни теми, които ще бъдат предмет на отворените покани, както и по отношение на превръщането на това изследване в действителна и устойчива радиационна защита. Целта е, възможно най-добре да отговори и интегрира очакванията на широк кръг заинтересовани страни в областта на радиационната защита; да изгради мостове с изследователските дейности, извършвани на европейско ниво „извън Евратом“, по-специално в здравния сектор.

PIANOFORTE ще допринесе за поддържането на устойчив капацитет на експертизата в областта на радиационната защита в Европа, която е международно призната, по-специално чрез насърчаване на наличието, използването и споделянето на съществуващата, най-съвременна изследователска инфраструктура, както и чрез осъществяване на образователни и обучителни дейности.

Партньорството ще се основава на резултатите от Европейската съвместна програма CONCERT, проведена по рамковата програма H2020 и приключила през 2020 г. и на постиженията на други европейски проекти, току-що завършени или в ход, като MEDIRAD, HARMONIC, RadoNorm или SINFONIA.

Към днешна дата PIANOFORTE включва 58 партньора от 22 страни от ЕС, както и от Обединеното кралство и Норвегия. Той обединява партньори от публичния сектор (обществени изследователски организации, органи на управление в областта на радиационната защита, университети), както и шестте европейски изследователски платформи в радиационната защита (MELODI, EURADOS, EURAMED, NERIS, ALLIANCE и SHARE). Очаква се този първоначален консорциум да се разшири с лица, които ще бъдат избрани в рамките на отворените покани, организирани по време на партньорството.

Партньорството ще продължи 5 години и се очаква да приключи през 2027 г. Прогнозният бюджет за PIANOFORTE е 46 милиона евро, 65% от които ще бъдат финансирани от Европейския съюз, а останалата част от страните партньори. IRSN е координатор на партньорството.

Париж, 13 юни 2022 г.

7 ноември – Европейски ден на радона

Радонът е естествен радиоактивен благороден газ, който е дъщерен продукт при разпада на радия от уран-238 радиоактивното семейство, намиращ се в обширен спектър от скали и почви и варира в широки граници в зависимост от геологията. Радонът лесно се разпространява с почвения газ в пропускливи почви и излиза на повърхността.

Попаднал на повърхността се разсейва на открито, но може да се концентрира в сгради, където допринася с около 50% от средната годишна доза на населението.

Увеличаването на облъчването от радон е свързано с повишен риск за заболяване от рак на белите дробове. Радонът е фактор номер едно за хора, които никога не са пушили, също така е вторият по значимост фактор, след тютюнопушенето.

Единственият начин да се разбере обемната активност на радон в помещенията, които обитавате, е да се извърши измерване!

За да се определи нивото на радон в определено помещение, е необходимо да се измери обемната активност на радон. Обемната активност на радон във въздуха се измерва в Бекерел на кубичен метър (Bq/m3).

Референтното ниво, съгласно Наредбата за радиационна защита, за средногодишната обемна активност на радон във въздуха на жилищни и обществени сгради е 300 Bq/m3. Референтно ниво означава, че облъчването, над тази стойност изисква предприемане на действия за намаляване на обемната активност на радон.

Намаляването на нивата на радон може да се осъществи лесно, ефективно и сравнително евтино, чрез технически мерки. С Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон (ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г.) на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, са определени видовете мерки, които могат да се прилагат за намаляване на нивата на радон в сгради.

НЦРРЗ София обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Радиационна хигиена“ – един, за нуждите на лаборатория „Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“

          Национален център по радиобиология и радиационна защита, София обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Радиационна хигиена“ – един, за нуждите на лаборатория „Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“- ДВ, брой 35, от 27.04.2021 г.

Документите – едно хартиено и едно електронно копие – се подават в деловодството на Националния център по радиобиология и радиационна защита – София, ул. Св. Г. Софийски № 3, сграда 7, тел.+35928621123; факс 02/8621059: писмено заявление за участие в конкурса, автобиография, копие на диплома за ОНС „Доктор“, свидетелство за съдимост, удостоверение за медицинска пригодност за работа в среда с ИЙЛ /само за лица, които не са на основен трудов договор в НЦРРЗ/, удостоверение за стаж по специалността, списък и копия на публикации, декларация на липса на плагиатство и копие на други документи, съответстващи на изискванията на приемащото структурно звено.

НЦРРЗ обявява конкурс за длъжност заместник директор по радиационна защита.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

На основание чл.4, ал.3 от Правилника за устройстото и дейността на НЦРРЗ, чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №: РД-02-14-39/ 27.04.2021г.

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността:

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

Изисквания към кандидатите:

Да притежават образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност по „Медицинска радиологична физика“, „ Радиационна хигиена“ или „Радиобиология“ ; образователна и научна степен „доктор“ по „Медицинска радиологична физика“, „ Радиационна хигиена“ или „Радиобиология“; професионален опит- не по-малко от 5 години; да познават нормативната уредба в областта на радиационната защита и здравеопазването; да притежават стратегическа и управленска компетентност.

В срок от 20 (двадесет) работни дни от публикуването на обявата, кандидатите да представят в сградата на НЦРРЗ, находяща се на ул. Св. Георги Софийски №3, сграда 7 следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето че е пълнолетен български гражданин, не е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от документи, удостоверяващи професионален опит, копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации в областта на радиационната защита, както и идеен план за  развитие на радиационната защита, в съответствие с нормативната уредба.

При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжността характеристика за конкурсната длъжност.

В срок от 1 (един) месец на сайта и информационното табло в сградата на НЦРРЗ, ще бъде обявен списъка на одобрените кандидати по документи, които ще бъдат допуснати до конкурс.

Конкурсът ще се проведе чрез, писмен изпиттест и представяне на идеен план за развитие на радиационна защита, в съответствие с нормативната уредба. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на НЦРРЗ и сайта на Центъра. За подаване на документи– тел. 0878 124 379 г-жа Стефка Евтимова- етаж 2, стая 213А в сградата на НЦРРЗ, находяща се на ул. Св. Георги Софийски №:3, сграда 7.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА