Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: ncrrp

Националният център по радиобиология и радиационна защита, София ОБЯВЯВА КОНКУРС за академичната длъжност главен асистент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3.

Националният център по радиобиология и радиационна защита, София ОБЯВЯВА КОНКУРС за академичната длъжност главен асистент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Радиобиология“ – един, за нуждите на отдел „Радиобиология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документите се подават в Национален център по радиобиология и радиационна защита

гр. София, ул. „Св. Г. Софийски“ 3, сграда 7, Тел. +3592 8621123; факс: 028621059;

Об. ДВ, бр. 42/14.05.2024 г.

Националният център по радиобиология и радиационна защита – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Радиобиология“

Националният център по радиобиология и радиационна защита – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Радиобиология“ – един, към професионално направление „Радиационна медицина и радиобиология“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документите се подават в Националния център по радиобиология и радиационна защита – София, ул. Св. Георги Софийски № 3, сграда 7, тел. +3592 8621123; факс: 028621059. Об.ДВ, бр. 21/12.03.2024 г.

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 18 ЗА НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.22Б ОТ НАРЕДБА 1/22.01.2015Г. ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2024Г.

Конкурс по документи съгласно чл. 18 за неклинични специалности от Наредба 1/22.01.2015г. за първо полугодие на 2024г.

Информация за конкурсите и класиранията на МУ-София можете да намерите тук: https://mu-sofia.bg/sdo/specializacia/konkursi-klasirane/

НЦРРЗ, съвместно с МАЕЕ и УМБАЛ „Александровска“, организира „Национален курс по радиационна защита и оптимизация в областта на интервенционалната рентгенология“ (на английски език)

Националният Център по Радиобиология и Радиационна Защита, съвместно с Университетска Болница „Александровска“ и Международната Агенция за Атомна Енергия, организира едноседмичен обучителен курс на тема „Национален курс по радиационна защита и оптимизация в интервенционалната радиология“ (на английски език). 

Курса е планиран да се проведе в аулата на клиниката по неврология към Университетска Болница „Александровска“  в периода 04 – 08 декември 2023. 

Целта на курса е да се повишат познанията и уменията на специалистите в интервенционалната радиология от гледна точка на радиационната защита на персонала и пациента.

Във връзка с гореизложеното, ви каним да посетите обучителният курс. Моля,

използвайте електронният формуляр за регистрация на адрес:

https://forms.gle/y486p8UAYRqeFSeaA

За контакти:

мед. физ. Георги Георгиев (g.georgiev@ncrrp.org)

мед. физ. Филип Симеонов  (f.simeonov@ncrrp.org)

Официална обява за обучителен курс.

Детайлна програма на обучителен курс.

НЦРРЗ обявява конкурс за главен асистент по медицина със специалност „Медицинска радиологична физика“

Националният център по радиобиология и радиационна защита – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 7.1. Медицина и научната специалност „Медицинска радиологична физика“ – един, за нуждите на лаборатория „Радиационна защита при медицинско облъчване“, със срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документите се подават в Националния център по радиобиология и радиационна защита – София, ул. Св. Г. Софийски № 3, сграда 7, тел. +3592 8621123; факс: 028621059. Обн. ДВ, бр.90 от 27 октомври 2023 г.

60-годишнина на НЦРРЗ

Националният център по радиобиология и радиационна защита ще отпразнува своя „60-годишен юбилей“ на 17 октомври 2023 г., в 14.00 часа в Централен военен клуб, на адрес бул. „Цар Освободител“ 7.

ЧЕСТВАНЕ НА 60-ГОДИШНИНАТА НА НЦРРЗ (17.10.2023 г.)

НЦРРЗ организира курс за „Медицинско осигуряване при радиационни, ядрени аварии и тероризъм. Аварийна готовност“

НЦРРЗ организира курс за „Медицинско осигуряване при радиационни, ядрени аварии и тероризъм. Аварийна готовност“.

Период на провеждане: 13 – 17 март 2023 г в сградата на НЦРРЗ – зала 225.

Основни тема на курса ще бъдат:
Радиационни аварии. Медицинска готовност и реакция.
Биологочни и здравни ефекти от излагането на радиация.
Управление на локални радиационни последствия и радиоактивно замърсяване.
Запознаване с десет радиационни инцидента и хронология на приложените мерки.
Психологични ефекти при дълго излагане на радиация и настъпващи увреждания.
Йодна прифилактика.

Лицата, които биха желали да кандидатстват, заявяват това писмено от чрез попълване на рагистрационен файл-бланка и изпращането му до n.chobanova@ncrrp.org

НЦРРЗ организира курс на тема „Защита на сгради от радон: измерване, превенция и коригиращи мерки“

Период: 27.03 – 31.03 2023 г.
Място на провеждане: ул. „Св. Георги Софийски“ 3, 1606 София, България, сграда 7, в двора на ВМА

Основни теми на курса:

Радонът– социален и медицински проблем;
Източници на радон в околната среда;
Здравни ефекти от облъчване с радон;
Радон и основни стандарти за безопасност;
Принципи на уредите за измерване на радон.Изисквания към измерванията;
Технически изисквания на сградите за защита от радон в България;
Фактори, контролиращи радон в сгради. Демонстрация с модел;
Пасивни и активни мерки в съществуващи сгради;
Нови сгради – измервания и решения;
Специфични сгради – училища, детски градини, санаториуми;
Примери с реални сгради;
Вентилационни системи – видове и тяхното прилагане;
Курсова задача за самостоятелна работа.

Изтеглете брошура с допълнителна информация.

Желаещите да заемат участие в курса трябва да се регистрират чрез попълване на форма за участие на следния адрес: https://form.jotform.com/230301505393344

Стартиране на европейското партньорство “PIANOFORTE„ 14 юни 2022 г.

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Стартиране на европейското партньорство “PIANOFORTE„

за изследвания и образование в областта на радиационната защита

 Европейското партньорство за изследвания в областта на радиационната защита ще допринесе за подобряване на защитата на работещите, пациентите, населението и околната среда от облъчване с йонизиращо лъчение. То обединява 58 партньора, представляващи 22 държави от Европейския съюз, както и Обединеното кралство и Норвегия и се координира от Френския институт за радиационна защита и ядрена безопасност (IRSN). PIANOFORTE е съфинансиран от програмата на Европейския съюз ЕВРАТОМ и участващите страни, членки на ЕС. Чрез изследователските дейности, които ще се извършват в рамките на проекта „PIANOFORTE“ ще допринесе за прилагането на европейските политики: като Европейския план за борба с рака и Зеления пакт за растеж, прилагане на пътната карта за намаляване на индустриалните и природни рискове и други.

PIANOFORTE стартира на 14 юни 2022 г. в Париж и има амбицията да подобри знанията и да популяризира иновациите в областта на радиационната защита за намаляване на рисковете за населението, пациентите, работещите и околната среда при всички случаи на облъчване с йонизиращи лъчения.

Чрез преодоляване на научните предизвикателства, това партньорство ще допринесе за постигане на целите на приоритетни европейски политики като борбата срещу рака (Европейски план за действие за борба с рака), защитата на здравето и риска от въздействието на околната среда (Зелен пакт за растеж), както и за подобряване на планирането и управлението на аварийни ситуации (прилагане на рамката от Сендай за намаляване на риска от бедствия).

В рамките на това партньорство, между 2023 и 2025 г, ще бъдат организирани поне три отворени покани с предложения за цялата европейска изследователска общност в областта на радиационната защита. Те ще се фокусират върху следните четири теми:

  • подобряване на радиационната защита на пациента при използването на йонизиращи лъчения в медицината;
  • изследване на вариациите в индивидуалния отговор при облъчване с йонизиращи лъчения;
  • изследване на механизмите, свързани с хроничното облъчване с ниски дози йонизиращи лъчения;
  • подобряване на капацитета за планиране и готовност за действие при ядрени или радиационни аварии и преминаване от аварийно към съществуващо облъчване.

Особено внимание ще бъде отделено на включването на всички заинтересовани страни (органи на управление, гражданско общество, специалисти по радиационна защита, експерти и др.) в определянето на приоритетните научни теми, които ще бъдат предмет на отворените покани, както и по отношение на превръщането на това изследване в действителна и устойчива радиационна защита. Целта е, възможно най-добре да отговори и интегрира очакванията на широк кръг заинтересовани страни в областта на радиационната защита; да изгради мостове с изследователските дейности, извършвани на европейско ниво „извън Евратом“, по-специално в здравния сектор.

PIANOFORTE ще допринесе за поддържането на устойчив капацитет на експертизата в областта на радиационната защита в Европа, която е международно призната, по-специално чрез насърчаване на наличието, използването и споделянето на съществуващата, най-съвременна изследователска инфраструктура, както и чрез осъществяване на образователни и обучителни дейности.

Партньорството ще се основава на резултатите от Европейската съвместна програма CONCERT, проведена по рамковата програма H2020 и приключила през 2020 г. и на постиженията на други европейски проекти, току-що завършени или в ход, като MEDIRAD, HARMONIC, RadoNorm или SINFONIA.

Към днешна дата PIANOFORTE включва 58 партньора от 22 страни от ЕС, както и от Обединеното кралство и Норвегия. Той обединява партньори от публичния сектор (обществени изследователски организации, органи на управление в областта на радиационната защита, университети), както и шестте европейски изследователски платформи в радиационната защита (MELODI, EURADOS, EURAMED, NERIS, ALLIANCE и SHARE). Очаква се този първоначален консорциум да се разшири с лица, които ще бъдат избрани в рамките на отворените покани, организирани по време на партньорството.

Партньорството ще продължи 5 години и се очаква да приключи през 2027 г. Прогнозният бюджет за PIANOFORTE е 46 милиона евро, 65% от които ще бъдат финансирани от Европейския съюз, а останалата част от страните партньори. IRSN е координатор на партньорството.

Париж, 13 юни 2022 г.