Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НЦРРЗ обявява конкурс за длъжност заместник директор по радиационна защита.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

На основание чл.4, ал.3 от Правилника за устройстото и дейността на НЦРРЗ, чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №: РД-02-14-39/ 27.04.2021г.

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността:

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

Изисквания към кандидатите:

Да притежават образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност по „Медицинска радиологична физика“, „ Радиационна хигиена“ или „Радиобиология“ ; образователна и научна степен „доктор“ по „Медицинска радиологична физика“, „ Радиационна хигиена“ или „Радиобиология“; професионален опит- не по-малко от 5 години; да познават нормативната уредба в областта на радиационната защита и здравеопазването; да притежават стратегическа и управленска компетентност.

В срок от 20 (двадесет) работни дни от публикуването на обявата, кандидатите да представят в сградата на НЦРРЗ, находяща се на ул. Св. Георги Софийски №3, сграда 7 следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето че е пълнолетен български гражданин, не е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от документи, удостоверяващи професионален опит, копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации в областта на радиационната защита, както и идеен план за  развитие на радиационната защита, в съответствие с нормативната уредба.

При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжността характеристика за конкурсната длъжност.

В срок от 1 (един) месец на сайта и информационното табло в сградата на НЦРРЗ, ще бъде обявен списъка на одобрените кандидати по документи, които ще бъдат допуснати до конкурс.

Конкурсът ще се проведе чрез, писмен изпиттест и представяне на идеен план за развитие на радиационна защита, в съответствие с нормативната уредба. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на НЦРРЗ и сайта на Центъра. За подаване на документи– тел. 0878 124 379 г-жа Стефка Евтимова- етаж 2, стая 213А в сградата на НЦРРЗ, находяща се на ул. Св. Георги Софийски №:3, сграда 7.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА